KV Atestacija

Mokytojų atestacija

Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnis). Atestacijos procesą reglamentuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija skatina mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą, tobulinti savo kompetenciją ir siekti karjeros  t. y. įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio rengimo centrų atestacijos komisijų pirmininkai (prieš 6 mėn. iki atestacijos komisijos posėdžio) teikia prašymus Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai dėl praktinės veiklos vertintojų besiatestuojančių pedagogų metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai paskyrimo. Jiems yra deleguojami švietimo konsultantai (mokytojų ir socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintojai), kurie yra parengti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką, praktinei ir metodinei veiklai įvertinti.

Prašymus dėl vertintojų skyrimo taip pat galima pateikti ir Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio informacinėje sistemoje.

Dokumentai

Konsultantų sąrašas

Informacijos šaltinis: http://www.nmva.smm.lt/vadovu-vertinimas/mokytoju-atestacija/