Tarptautiniai tyrimai

Paskelbti tarptautinio tyrimo TALIS rezultatai

2019 m. birželio 19 d. 48 pasaulio šalyse skelbiami tarptautinio EBPO TALIS tyrimo rezultatai. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. Šiame tyrime Lietuvoje dalyvavo 3 759 pagrindinio ugdymo mokytojai ir 195 mokyklų vadovai.

Daugiau apie tyrimą ir rezultatus skaitykite čia.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/

OECD PISA

Organizuoja OECD (Organisation for Economic and Social Cooperation and Development) – Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija.

PISA (Programme for International Student Assessment) – Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas.

Tiriami 15 metų moksleivių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai ir juos įtakojantys veiksniai. Nuo 2012 m. šalys savanoriškai gali pasirinkti tirti mokinių finansinio raštingumo gebėjimus. 2015 m. papildomai buvo tikrinami ir mokinių gebėjimai spręsti problemas bendradarbiaujant, o 2018 m. – globaliosios kompetencijos.

Skaitymo užduotys reikalauja pademonstruoti įvairius skaitymo gebėjimus nuo aiškiai pateiktos informacijos suradimo iki plataus teksto supratimo, interpretavimo ir jo turinio bei teksto savybių apmąstymo. Naudojami ne tik įprastiniai prozos tekstai, bet ir įvairaus tipo dokumentiniai tekstai: sąrašai, lentelės, grafikai, diagramos.

Matematikos užduotys reikalauja pademonstruoti įvairius skirtingo lygio matematikos gebėjimus nuo standartinių matematinių procedūrų atikimo iki matematinio mąstymo ir įžvalgų. Joms atlikti taip pat reikia įvairių matematinio turinio sričių (kaita ir augimas, erdvė ir forma, kiekybinis mąstymas, atsitiktinumas ir kt.) žinių ir gebėjimų jas pritaikyti.

Gamtos mokslų užduotys apima pagrindinių gamtamokslinių sąvokų naudojimą gamtos pasaulio supratimui ir su tuo susijusių sprendimų priėmimui. Moksleiviai taip pat turi gebėti atpažinti mokslinius klausimus, pasinaudoti įrodymais, priimti mokslines išvadas ir pateikti šias išvadas.

Tyrimą sudaro kelių rūšių testo sąsiuviniai (pateikiami popieriniu arba kompiuteriniu būdu) moksleiviams, moksleivių bei mokyklos direktorių anketos.

Tyrimo ciklas vyksta 3 metus. Kiekvieno ciklo metu dėmesys skiriamas vienai iš šių sričių, o kitos dvi atlieka palydinčio tyrimo vaidmenį. PISA 2000 pagrindinė sritis buvo skaitymo gebėjimai, PISA 2003 – matematinis raštingumas, PISA 2006 – gamtamokslinis raštingumas, PISA 2009 – skaitymo gebėjimai, PISA 2012 – matematinis raštingumas, PISA 2015 – gamtamokslinis raštingumas, PISA 2018 – vėl skaitymo gebėjimai.

Lietuva į OECD PISA tyrimą įsijungė 2004 m. PISA 2006 tyrimo cikle Lietuvoje dalyvavo 197 mokyklos, PISA 2009 tyrimo cikle – 197 mokyklos, PISA 2012 tyrimo cikle – 216 mokyklų, PISA 2015 tyrimo cikle – 311 mokyklų, PISA 2018 tyrimo cikle – 364 mokyklos. Kiekvieną tyrimo ciklą dalyvavo virš 4500 mokinių iš lietuviškų, lenkiškų bei rusiškų bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, mokyklų direktoriai.

Daugumoje šalių, taip pat ir Lietuvoje, nuo 2015 metų mokinių testavimas vykdomas kompiuteriniu būdu.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: http://www.pisa.oecd.org. Jame galite rasti PISA tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, kitas publikacijas.

Leidiniai ir publikacijos

PISA 2015 rezultatų pristatymas

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/10/

IEA PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas.

Šį tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.

Tyrimu PIRLS nagrinėjami 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimai ir ketvirtokų patirtis mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

Tyrimo programoje išskiriami trys skaitymo aspektai.

 1. Skaitymo tikslai:
  • skaitymas siekiant įgyti literatūrinės patirties;
  • skaitymas siekiant gauti ir panaudoti informaciją.
 2. Teksto suvokimo procesai (gebėjimai):
  • sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą informaciją;
  • daryti tiesiogines išvadas;
  • interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją;
  • ištirti ir įvertinti turinį bei detales.
 3. Požiūris į skaitymą, su skaitymu susiję įpročiai.

Tyrime naudojami testų sąsiuviniai, moksleivių, tėvų arba globėjų, mokytojų ir mokyklos klausimynai. Pradedant 2001 metais, tyrimo PIRLS ciklas vyksta kas 5 metus. 2016 m. tyrimo cikle dalyvavo 4317 ketvirtų klasių mokinių iš 195 bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat mokinių tėvai, mokytojai ir mokyklų direktoriai.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklapis: http://www.pirls.org. Jame galite rasti PIRLS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, kitas publikacijas.

Leidiniai ir publikacijos

2016 m. tyrimo PIRLS rezultatų pristatymas

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/27/

2013 m. brandos egzaminų rezultatų analizės

[NEC informacija]