Keletas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia žinoti apie brandos egzaminus 2016 metais

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas).

  1. Mokinys ir buvęs mokinys, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus.
  2. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Visą informaciją galite rasti: http://www.nec.lt/failai/5719_Tvarka20161215.pdf.
  3. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų gegužės 6 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-390 patvirtintą Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,  rusų, vokiečių) brandos egzamino programą.  Programoje numatyta, kad užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzaminą sudarys keturios dalys – kalbėjimas, klausymas, skaitymas ir rašymas. Visą reikalingą informaciją (egzamino programą, vykdymo instrukciją, kalbėjimo dalies vertinimo kriterijus ir kt.) galite rasti: http://www.egzaminai.lt/568/.
  4. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks kovo 21 – birželio 22, pakartotinė – birželio 23 – liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties mokyklos vadovo sprendimu atidėtus valstybinius ir mokyklinius pagrindinės sesijos brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.  Egzaminų tvarkaraštį galite rasti: http://www.nec.lt/failai/5672_Tvarkarastis2016.pdf.
  5. Kandidatai, turintys sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti nuo egzaminų atleisti, turintiems pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija. Prašymą kartu su atitinkamomis pažymomis iki kovo 1 dienos mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui. Visa informacija apie tai: http://www.nec.lt/failai/4079_Aprasas2014.pdf.
  6. Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis. Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: http://www.nec.lt/106/.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm

Šaltinis čia

Atsakyti