Atnaujinta Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

LR švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. liepos 17 d. patvirtino atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą (PUPP). Šis įsakymas (Nr. V-579) įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.

PUPP programos atnaujinimas yra nuoseklus Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos (LKL PUBP) įgyvendinimo žingsnis: nuo 2016 m. rugsėjo pagal naują LKL PUBP pradėjo mokytis 5, 7 ir 9 klasių mokiniai, šiais metais pagal ją mokosi jau visos pagrindinio ugdymo klasės, todėl nuo 2018 m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas turi vykti pagal naujos (2016 m.) ugdymo programos nuostatas.

Pagrindinė nuostata – nelieka atskirų lietuvių gimtosios kalbos ir lietuvių valstybinės kalbos PUPP‘ų, kadangi visi Lietuvos mokiniai mokosi pagal tą pačią LKL PUBP. Tiesa, PUPP programoje numatytas pereinamasis rašymo užduoties vertinimo laikotarpis mokiniams iš mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba (kaip ir laikant brandos egzaminą, iki 2020 m.).

Kaip ir anksčiau, pasiekimų patikrinimas vyks žodžiu ir raštu. Patikrinimas žodžiu – tai kalbėjimas, remiantis 10 (gimnazijos II) klasės literatūrinio ugdymo turiniu, o patikrinimą raštu sudarys trys dalys: 1) 9–10 (gimnazijos I–II) klasių programinių ir neprograminių tekstų suvokimas, 2) kalbos pažinimas ir vartojimas, 3) teksto kūrimas.

Labiausiai atnaujintas patikrinimas žodžiu. Visų pirma, kalbėjimas susiejamas su literatūrinio ugdymo turiniu, t. y. su LKL PUBP 10 (gimnazijų II) klasės programinių – grožinių ir negrožinių – tekstų bei jų kontekstų supratimu. Dėl to patikrinimas žodžiu vyks 10 (gimnazijų II) klasės mokymo proceso metu, t. y. per visus mokslo metus. Mokytojas su mokiniais aptars kalbėjimo užduotį, susiedamas ją su konkrečiomis pamokomis ar kita mokomąja veikla, o pasirengęs mokinys kalbės klasės draugams ir atsakys į jų ir mokytojo klausimus. Kalbėjimą vertins tik mokantis (ar jį pavaduojantis) mokytojas.

Baigus 10 (gimnazijų II) klasę vyks patikrinimas raštu. Teksto suvokimo gebėjimams patikrinti bus pateikiami du (ar daugiau) bendrine kalba parašyti tekstai (bendra apimtis 800–1000 žodžių), iš kurių bent vienas – programinis (privalomas) grožinis arba negrožinis kūrinys (ištrauka). Tai, kad bent vienas tekstas jau bus analizuotas klasėje, suvienodins visų mokinių galimybes gerai atlikti šią teksto suvokimo užduoties dalį. Teksto suvokimo gebėjimams patikrinti bus pateikiamos atviro pobūdžio užduotys arba klausimai, apimantys esminius tekstų aspektus, o viena užduotimi, susijusia su programinio (privalomo) kūrinio suvokimu bei kontekstinėmis žiniomis, testas reikalaus rišlaus, argumentuoto atsakymo. Beje, iki šiol mokinių raštingumas atliekant teksto suvokimo užduotį nebuvo vertinamas, o atnaujintoje PUPP programoje atsakymų atitiktis bendrinės kalbos normoms sudarys 10 proc. šios užduoties įvertinimo.

Kalbos pažinimo gebėjimams patikrinti bus pateikiamos 4–5 užduotys, susijusios su lietuvių kalbos fonetikos, morfologijos ir rašybos bei sintaksės ir skyrybos pažinimu, o kalbos vartojimo gebėjimai bus patikrinti 2–3 užduotimis, susijusiomis su įvairių kalbinės raiškos priemonių pažinimu ir / ar tikslingu vartojimu. Šios užduotys vienaip ar kitaip bus siejamos su tais pačiais tekstų suvokimui patikrinti skirtais tekstais.

Ir dar viena gera naujiena – mokiniai neras nurodyto teksto kūrimo žanro, t. y. jie rinksis vieną iš trijų pasiūlytų temų ir kurs tekstą savo pasirinkta forma: tai gali būti paprastas rašinys (atsakymas į klausimą), literatūrinis laiškas ar dienoraštis, taip pat straipsnis, esė ir pan. Svarbu, kad tekstas būtų sukurtas pagal temos formuluotę, remiantis literatūros (kultūros) žiniomis ir savo patirtimi. Visos trys teksto kūrimo užduotys bus pateiktos iš 9–10 (gimnazijų I–II) klasių kurso; minimali kuriamo teksto apimtis – 250 žodžių.

Tikimės, kad ši Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programa gerai atliks savo pagrindinę užduotį – įvertinti mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei kultūros žinias, supratimą ir gebėjimus, pasiektus įgyvendinant Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (PUPP programa, 7.1.).

Įsakymas dėl lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinio

Zita Nauckūnaitė
Ugdymo turinio Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja
UPC