Čikagos lituanistinė mokykla švenčia 25-metį

Čikagos lituanistinė mokykla šį savaitgalį švenčia 25 metų įkūrimo šventę. Ta proga mokyklos bendruomenę pasveikino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

„Per dvidešimt penkerius mokyklos gyvavimo metus į jos veiklos metraštį įrašėte daug prasmingų darbų. Visuomet nuosekliai ir atsakingai puoselėjate lituanistinio švietimo tradicijas Amerikoje, čia auga jaunoji karta, ištikima savo lietuviškai kilmei,“, – sakoma ministrės sveikinime.

Čikagos lituanistinei mokyklai nuo šių mokslo metų vadovauja Vida Rupšienė. Lietuvių kalbos ir literatūros, dvasinio auklėjimo, dainų ir tautinių šokių, Lietuvos istorijos, geografijos, tautodailės ir kitas pamokas čia lanko apie 300 vaikų, dirba apie 50 mokytojų. Į „Kiškių darželį“ vaikai priimami nuo trejų metų, aukštesniojoje mokyklos pakopoje jie gali mokytis iki 16 metų.

Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Mokykla vadovaujasi JAV LB Švietimo tarybos patvirtinta programa, naudojasi Lietuvoje bei išeivijoje išleistais vadovėliais ir mokymo priemonėmis. Mokyklą taip pat remia Švietimo ir mokslo ministerija.

Pabaigę 10 klasių programą, mokyklos mokiniai gali gauti lietuvių kalbos (kaip svetimosios kalbos) įskaitą, kuri įskaitoma stojant į universitetą ar kai kurias JAV gimnazijas.

Logo-SMM

Atsakyti