Į lietuvių kalbą išverstas ES dokumentas „Skaitmeninės kompetencijos sandara“

Skaitmeninis raštingumas – vienas iš aštuonių Europos Sąjungoje oficialiai pripažintų visą gyvenimą trunkančio mokymosi bendrųjų gebėjimų (Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos. 2006). Plačiąja prasme, skaitmeninis raštingumas – tai gebėjimas pačiam kritiškai ir kūrybiškai naudoti IKT, siekiant su darbu, užimtumu, mokymusi, laisvalaikiu, įsitraukimu į visuomenės gyvenimą ir (arba) dalyvavimu jame susijusių tikslų. Skaitmeninis raštingumas yra bendrasis gebėjimas, suteikiantis mums galimybę įgyti kitus bendruosius gebėjimus (pvz., gebėjimą bendrauti gimtąja ir užsienio kalbomis, matematinius gebėjimus, mokymąsi mokytis, kultūrinį sąmoningumą). Šis gebėjimas siejamas su daugeliu XXI a. gebėjimų, kuriuos turėtų įgyti visi piliečiai, siekiantys aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Europietiška skaitmeninės kompetencijos sandara piliečiams, dar vadinama DigComp (skaitmenine kompetencija), siūloma kaip įrankis gyventojų skaitmeninio raštingumo gebėjimui tobulinti. DigComp, pirmą kartą paskelbta 2013 m. (žr. čia), tapo pavyzdžiu, kaip plėtoti skaitmeninės kompetencijos iniciatyvas ir jas strategiškai planuoti tiek Europos, tiek ES valstybių narių lygmeniu. 2016 m. birželį buvo atnaujinta terminologija ir koncepcinis modelis, pateikiami įgyvendinimo pavyzdžiai Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. 2017 m. paskelbta atnaujinta versija, pavadinta DigComp 2.1. Joje trys pradinių gebėjimų lygiai išplėsti į aštuonis ir detalizuoti, kiekvieno aprašyme pateikta taikymo pavyzdžių. Šią versiją, kurios tikslas – paremti suinteresuotąsias šalis, toliau tobulinant DigComp, Ugdymo plėtotės centro komanda išvertė į lietuvių kalbą: DigComp 2.1 skaitmeninės kompetencijos sandara piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais.

Leidinys originalo kalba: DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.

upc_violet