Išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus literatūrologai išrinko 2015 m. kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. Šis knygų sąrašas, iš kurio vėliau renkamas LLTI premijos laureatas, sudaromas jau keturioliktą kartą.

Šie­me­ti­nio ap­ta­ri­mo te­ma – „Pa­ga­liau lie­tu­vių li­te­ra­tū­rai se­ka­si?“ Anot te­mą pa­siū­liu­sios dr. Jū­ra­tės Sprin­dy­tės, lie­tu­viš­ka­me kny­gų pa­sau­ly­je vis­kas yra ne­blo­gai. Ga­li­me džiaug­tis pra­ėju­sių me­tų pa­sie­ki­mais: eseis­tei Gied­rai Rad­vi­la­vi­čiū­tei pa­skir­ta Na­cio­na­li­nė, pro­zi­nin­kei Un­di­nei Ra­dze­vi­čiū­tei – Eu­ro­pos Są­jun­gos li­te­ra­tū­ros pre­mi­ja, pra­dė­ti leis­ti Ro­mual­do Gra­naus­ko Raš­tai, gar­si pra­ncū­zų lei­dyk­la „Mon­sieur Tous­saint Lou­ver­tu­re“ iš­lei­do Ri­čar­do Ga­ve­lio ro­ma­ną Vil­niaus po­ke­ris. Ras­tu­me ir dau­giau gra­žių fak­tų. Li­te­ra­tū­ro­lo­gai ap­ta­rė pro­zos, poe­zi­jos, do­ku­men­ti­nės li­te­ra­tū­ros kny­gas; ga­na pla­čiai kal­bė­ta apie pa­aug­lių li­te­ra­tū­rą. Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad stip­rė­ja no­ve­lis­ti­ka, gau­sė­ja kū­ri­nių apie Vil­nių, nors jų ver­tė la­bai ne­ly­gi.

Ypač ge­rai bu­vo įver­tin­ti ele­gan­tiš­kas Val­do Pa­pie­vio ro­ma­nas Odi­lė, ar­ba Oro uos­tų vie­nat­vė, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma apie se­nė­ji­mą ir laips­niš­ką at­sis­vei­ki­ni­mą su gy­ve­ni­mu, Da­nu­tės Ka­li­naus­kai­tės no­ve­lių rin­ki­nys Skers­vė­jų na­mai, liu­di­jan­tis at­si­ra­dus spe­ci­fi­nę ka­li­naus­kai­tiš­ką ma­giš­ko­jo rea­liz­mo at­mai­ną, ir vi­sai ki­toks, kur kas tra­di­ciš­kes­nis, es­min­gai į Sei­nų kraš­to lie­tu­vių bui­tį ir kul­tū­rą at­si­re­mian­tis Bi­ru­tės Jo­nuš­kai­tės ro­ma­nas Ma­ran­ta. Kęs­tu­čio Na­va­ko esė rin­ki­ny­je Be­gar­sis skam­bu­tis esa­ma vis­ką pers­mel­kian­čios mir­ties nuo­jau­tos, kū­ry­bi­nio so­lip­siz­mo. Kaip įdo­mus dvie­jų au­to­rių kū­ry­bos de­ri­ni­mo eks­pe­ri­men­tas į dvy­lik­tu­ką įtrauk­ta Lau­ros Sin­ti­jos Čer­niaus­kai­tės ir Re­na­tos Še­re­ly­tės no­ve­lių kny­ga He­pi fjū­čer, pa­brėž­ta Un­di­nės Ra­dze­vi­čiū­tės ro­ma­no ne­ti­kė­ta struk­tū­ra, ne­stan­dar­ti­nis fi­na­las. Ak­vi­li­nos Ci­cė­nai­tės ro­ma­nas pa­aug­liams Niu­jor­ko res­pub­li­ka, ku­ria­me au­ten­tiš­kai, be pa­te­ti­kos vaiz­duo­ja­mas Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pis, at­sklei­džia­ma pa­aug­lio psi­cho­lo­gi­ja, li­te­ra­tū­ro­lo­gams ir­gi pa­si­ro­dė ver­tin­gas.

Ap­ta­riant poe­zi­ją, sa­ky­ta, kad pa­ty­rę poe­tai, to­kie kaip Ai­das Mar­čė­nas ar Do­nal­das Ka­jo­kas, 2015-ai­siais iš­leis­tuo­se rin­ki­niuo­se ei­na sa­vo pa­čių pra­min­tais ta­kais, ta­čiau iš­lie­ka įdo­mūs, kryp­da­mi į mi­ni­ma­liz­mą, iš­sau­go­da­mi la­šą iro­ni­jos ir žais­mės. Daug ver­tin­to­jų sim­pa­ti­jų pel­nė Al­fon­so And­riuš­ke­vi­čiaus rink­ti­nė Be­veik vi­si ei­lė­raš­čiai, ku­rio­je spaus­di­na­mas ir pluoš­tas nau­jų kū­ri­nių. Anot dr. Da­lios Sat­kaus­ky­tės, pa­ke­ri šios poe­zi­jos in­ter­teks­tua­lu­mas, lai­ko ana­li­zė, ki­toks, nei lie­tu­vių poe­zi­jai įpras­ta, emo­cin­gu­mas, se­man­ti­nė gel­mė. Pra­ėju­siais me­tais bū­ta įsi­min­ti­nų poe­ti­nių de­biu­tų: Vi­ta­li­jos Pi­li­paus­kai­tės-But­kie­nės Kvė­puo­ju, Ie­vos Gud­mo­nai­tės Snie­go sko­nis.

11 li­te­ra­tū­ro­lo­gų ko­mi­si­ja iš su­da­ry­to dvy­lik­tu­ko iš­rinks kū­ry­biš­kiau­sią kny­gą ir jos au­to­rių, LLTI li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­tą, ku­ris bus pa­skelb­tas per Vil­niaus kny­gų mu­gę va­sa­rio 27, šeš­ta­die­nį, 11 val. Ra­šy­to­jų kam­pe. LLTI pre­mi­jos lau­rea­tas bus ap­do­va­no­tas, pa­si­tin­kant ko­vo 11 d. Vi­lei­šių rū­muo­se.

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to 2015 me­tų kū­ry­biš­kiau­sių kny­gų dvy­lik­tu­kas (abė­cė­lės tvar­ka):

1. Al­fon­sas And­riuš­ke­vi­čius, Be­veik vi­si ei­lė­raš­čiai, Apos­tro­fa, 2015.

2. Ak­vi­li­na Ci­cė­nai­tė, Niu­jor­ko res­pub­li­ka: ro­ma­nas, Al­ma lit­te­ra, 2015.

3. Lau­ra Sin­ti­ja Čer­niaus­kai­tė, Re­na­ta Še­re­ly­tė, He­pi fjū­čer: aš­tuo­nio­li­ka no­ve­lių, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2015.

4. Ie­va Gud­mo­nai­tė, Snie­go sko­nis: ei­lė­raš­čiai, Kau­ko laip­tai, 2015.

5. Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė, Ma­ran­ta: ro­ma­nas, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2015.

6. Do­nal­das Ka­jo­kas, Apie Van­de­nis, me­džius ir vė­jus: ei­lė­raš­čiai, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2015.

7. Da­nu­tė Ka­li­naus­kai­tė, Skers­vė­jų na­mai: no­ve­lės, Ty­to al­ba, 2015.

8. Ai­das Mar­čė­nas, Vie­na­me: ei­lė­raš­čiai, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2015.

9. Kęs­tu­tis Na­va­kas, Be­gar­sis skam­bu­tis: esė, Ty­to al­ba, 2015.

10. Val­das Pa­pie­vis, Odi­lė, ar­ba Oro uos­tų vie­nat­vė: ro­ma­nas, Al­ma li­te­ra, 2015.

11. Vi­ta­li­ja Pi­li­paus­kai­tė-But­kie­nė, Kvė­puo­ju: ei­lė­raš­čiai, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2015.

12. Un­di­nė Ra­dze­vi­čiū­tė, 180: ro­ma­nas, Bal­tos lan­kos, 2015.

Šaltinis čia