Išrinkti sudėtingiausios rašybos lietuvių kalbos žodžiai

Išsiaiškinta, kokių lietuviškų žodžių rašyba gyventojams kelia daugiausia keblumų. Iš daugiau nei pusės tūkstančio pateiktų žodžių sudaryta sudėtingiausios rašybos žodžių atmintinė, padėsianti juos geriau įsidėmėti ir išmokti.
„Net vi­są mė­ne­sį gy­ven­to­jai in­ter­ne­ti­nia­me Lie­tu­vos pa­što tink­la­la­py­je ga­lė­jo siū­ly­ti žo­džius, ku­rie, jų ma­ny­mu, yra pa­tys su­nkiau­si. Iš daž­niau­siai pa­mi­nė­tų žo­džių su­da­rė­me de­šim­tu­ką su­dė­tin­giau­sios ra­šy­bos žo­džių. Tai – at­min­ti­nė, ku­ri pra­vers kiek­vie­nam, no­rin­čiam ra­šy­ti ir kal­bė­ti tai­syk­lin­gai“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos pa­što Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Ra­sa Kruo­pai­tė-La­lie­nė.Gy­ven­to­jai pri­pa­ži­no, kad su­dė­tin­giau­sia yra šių lie­tu­vių kal­bos žo­džių ra­šy­ba: sū­ku­rys, ačiū, bež­džio­nė, vą­še­lis, nuo­puo­lis, įsi­rę­žęs, įgrys­ta, slenks­čiai, įspįs­ti, są­ži­nė.

„Tai – žo­džiai, ku­rių ra­šy­ba tiek moks­lei­viams, tiek ir su­au­gu­siems yra ti­kras gal­vos skaus­mas! Šių žo­džių var­to­ji­mas yra daž­nas tiek bend­ri­nė­je, tiek šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je, to­dėl įsi­dė­mė­ti jų ra­šy­bą yra pra­var­tu kiek­vie­nam.

Jei­gu kas­met pa­vyk­tų iš­mok­ti bent po de­šimt įsi­dė­mė­ti­nos ra­šy­bos žo­džių, ne­abe­jo­ju, kad tap­tu­me kur kas raš­tin­ges­ni“, – tei­gė Na­cio­na­li­nio dik­tan­to ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Al­do­na Šven­tic­kie­nė.

Su­dė­tin­giau­sios ra­šy­bos žo­džio ti­tu­las bu­vo siū­lo­mas ir įvai­riems moks­li­niams ter­mi­nams, pa­vyz­džiui, ezo­fa­go­gas­tro­duo­de­no­fib­ros­ko­pi­ja ar che­mi­niams jun­gi­niams: deok­si­ri­bo­nuk­leo­rūgš­tis ar im­uno­ce­lis­to­na­trioch­lor­hid­ro­kar­bo­na­tas.

Na­cio­na­li­nio dik­tan­to ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė A. Šven­tic­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad su­da­ry­ta su­dė­tin­giau­sios ra­šy­bos žo­džių at­min­ti­nė yra pui­ki pa­pil­do­ma mo­ky­mo­si prie­mo­nė ruo­šian­tis fi­na­li­niam Na­cio­na­li­nio dik­tan­to eta­pui, ku­ris įvyks ba­lan­džio 9 die­ną.

Gy­ven­to­jai, ku­rių pa­siū­ly­ti žo­džiai pa­te­ko tarp daž­niau­siai mi­ni­mų, bur­tų ke­liu bus ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos pa­što pri­zais.

Lietuvosžinios