Įvyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Birželio 2 d. įvyko visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį brandos egzaminą šiais metais laikė daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų. Vieni jų laikė mokyklinį, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.Visiems kandidatams buvo pateiktos keturios užduotys – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio – iš kurių vieną jie ir rinkosi atlikti. Mokykliniame egzamine kandidatai galėjo samprotauti šiomis temomis: Ar žmogus yra savo likimo kalvis? (Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Vincas Mykolaitis-Putinas) ir Kas savam krašte geriau nei svetur? (Adomas Mickevičius, Antanas Škėma). Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Istorinės asmenybės literatūros kūriniuose (Jonas Radvanas, Vincas Krėvė) ir Požiūris į gimtąją kalbą literatūros kūriniuose (Mikalojus Daukša, Justinas Marcinkevičius). Mokykliniame brandos egzamine prie visų temų pateikti ir nukreipiamieji klausimai. Valstybiniame brandos egzamine kandidatai samprotauti galėjo šiomis temomis: Ką gali pakeisti vienas žmogus? (Bronius Krivickas, Marius Ivaškevičius) ir Svarbiau mylėti ar būti mylimam? (Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Krėvė). Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Gyvybės vertė literatūroje (Balys Sruoga, Sigitas Geda) ir Susvetimėjimo problema literatūroje (Antanas Škėma, Jurgis Kunčinas). Prie temų pateiktais autoriais remtis per egzaminą tik rekomenduojama, o po užduotimis pateiktas visas privalomų programinių autorių sąrašas, iš kurio vieną kandidatas turėjo pasirinkti.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduotys formuluojamos pagal Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą, kuri yra konkretesnė už Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Formuluojant užduotis siekta, kad jos ne tik atitiktų minėtą Egzamino programą, bet ir kiek įmanoma skatintų mokinius mąstyti apie jų amžiui aktualias problemas, būtų susijusios su šiandienos aktualijomis.

Valstybinio brandos egzamino kandidatų darbus vertins 370 vertintojų. Planuojama, kad darbų vertinimas prasidės birželio 11 d., o kandidatų rezultatai bus skelbiami liepos 3–4 d. Mokyklinio brandos egzamino rezultatai bus paskelbti per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, kurį laiko tie, kam pagrindinės sesijos egzaminas, neatvykus dėl pateisinamos priežasties, buvo atidėtas, ir eksternai, nepateikę prašymo laikyti egzaminus iki vasario 24 dienos, vyks birželio 25 dieną. Mokyklinis pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kurį laiko visi neišlaikiusieji valstybinio ar mokyklinio egzamino, vyks liepos 9 d.

Visiems abiturientams linkime sėkmės laikant likusius brandos egzaminus.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/824/