Knygos ženklai: skaitytojo ir kūrinio dialogas

Pristatome naują reportažų ciklo „Iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“ laidą apie knygos ženklus: skaitytojo ir kūrinio dialogą.

Knygų skaitymas buvo ir yra aktyvus procesas, sukeliantis įvairių emocijų, kurios knygose neretai nugula skirtingomis formomis: komentarais, pastabomis, įvairaus pobūdžio piešiniais ir pabraukymais. Šiame reportaže išvysite, kaip skaitytojai pasižymėdavo svarbiausias teksto vietas ar išreikšdavo nepritarimą skaitomo kūrinio mintims. Pamatysite knygos grafičių – ženklų, nesusijusių jos turiniu, – pavyzdžių, saugomų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.

Reportažų ciklas „Iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“ plačiajai visuomenei paprastai ir suprantamai pasakoja, kas įdomaus ir intriguojančio sukaupta Retų knygų ir rankraščių skyriuje.

Kviečiame žiūrėti.

Reportaže rodytos knygos:

 1. Nowy Zákon w nowé do česstiny pŕelożený, Kralice nad Oslavou,1596.
 2. Tulius De oratore cum commento et alia opera, Venecija, 1501.
 3. Opuscula [et] tractatus [quam]plurimi Sancti Bonauenture Cardinalis ordinis minoru[m] [Oratio in vitam [et] merita diui Bonaue[n]ture, Breša, 1497 gruodžio 31.
 4. Hierosolymitana peregrinatio illustrissimi domini Nicolai Christophori Radzivili, ducis in Olika et Nyeswiesz… IV. epistolis compraehensa ex idiomate Polonico in Latinam linguam translata et nunc primum edita.Thoma Tretero custode Varmiensi interprete, Brunsbergas, 1601.
 5. P. Ovidii Metamorphosis cum luculentissimis Raphaelis Regij enarrationibus, quibus cu[m] alia q[uae]da[m] ascripta sunt, q[uae] in exemplarib[us] antea impressis non inveniuntur, tum eorum apologia, q[ue] fuerant a quibusdam reprehensa, Venecija, 1517
 6. Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa-Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mahzitajeem un Apustuleem usrakstihts, Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita, Ryga, 1689.
 7. Biblia Latina, Niurnbergas, 1480 balandžio 14.
 8. M. Bielski, Kronika tho iesth Historya swiata na sześć wiekow, a cztery monarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym piśmie krześćijańskim, zydowskim, iako y Pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana, dosthatheczniey niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych, 1564.
 9. J. Brenz, Ewanielia od Jana Swietego Apostoła y Ewangelisty, Vilnius, 1588.
 10. J. Boileau,
 11. Books on Google Play
 12. Marcelli Ancyrani Doctoris Theologi Disquisitiones II. De Residentia Canonicorvm, Couterot, 1695.
 13. Mammotrectus super Bibliam, Kelnas, 1476 gruodžio 24.
 14. Ex gestis romanor[um] historiae notabiles de vicijs virtutibusq[ue] tracta[n]tes, cum applicac[i]o[n]ibus moralizatis [et] misticis incipiu[n]t feliciter, Köln, apie 1482.
 15. M. Miechovita, Chronica Polonorum De vetustatibus Polonorum, Krokuva, 1521.
 16. S. Münster, Cosmographei oder Beschreibung aller länder herschafften fürnemsten stetten geschichten gebreüchen…, Bazelis, po 1549.