Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2019 metams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Prioritetas teikiamas:

 • projektams, kuriais numatoma vykdyti pilietinio aktyvumo skatinimo veiklas rengiantis artėjantiems 2019 metų rinkimams ir referendumui Lietuvoje;
 • tikslingai Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtoms veikloms, kurios nėra tęstinės ir vykdomos išskirtinai paskelbtiems metams pažymėti;
 • užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams;
 • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams, kai numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.);
 • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kt.);
 • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 17 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
  • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2018 m. gruodžio 17 d. įskaitytinai;
  • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2018 m. gruodžio 17 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”).
  • URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

Informacijos šaltinis: http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/kvietimas-teikti-paraiskas-uzsienio-lietuviu-organizaciju-projektu-konkursui-1