Lietuviškose mokyklose Lenkijoje mokslo metus pradės 500 moksleivių

Lenkijoje esančiose lietuviškose mokyklose rugsėjo 1-ąją mokslo metus pradės apie 500 moksleivių – maždaug dešimtadaliu mažiau nei praėjusiais metais.
Puns­ko Da­riaus ir Gi­rė­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Jo­nas Vyd­ra BNS sa­kė, kad per­nai į rug­sė­jo 1-ąją at­vy­ko be­veik 320 mo­ki­nių, o šie­met nau­juo­sius moks­lo me­tus mo­kyk­la pa­si­tiks su ma­žiau nei 300 moks­lei­vių, iš jų 18 – pir­mo­kai.Mo­kyk­lo­je ir gim­na­zi­jo­je dir­ba 50 mo­ky­to­jų, 47 iš jų – lie­tu­viai.

Anot di­rek­to­riaus, mo­kyk­la jau ne vie­nus me­tus pra­šo di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo, ku­ris bū­ti­nas ne tik lie­tu­viams, bet ir vie­tos len­kams.

„Kla­sės yra ne­gau­sios dėl to, kad tai yra tau­ti­nės ma­žu­mos mo­kyk­la. Ji yra su len­kų ir lie­tu­vių dės­to­mą­ja kal­ba, iš­ei­na par­adok­sas, kad čia be­si­mo­kan­tys len­kai yra la­bai ne­gau­sūs, jų kla­sė­se yra nuo 5 iki 12. Kla­sės nė­ra eko­no­miš­kos, bet jos tu­ri funk­cio­nuo­ti“, – kal­bė­jo mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Anot jo, mo­kyk­lai la­bai svar­bi Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės par­ama.

Puns­ko Ko­vo 11-osios lie­tu­vių li­cė­jaus di­rek­to­rė Ire­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė pri­ta­rė, kad fi­nan­sa­vi­mas ug­dy­mo įstai­goms nė­ra pa­kan­ka­mas.

„Di­dak­ti­nį pa­sta­tą tu­ri­me nau­ją, bend­ra­bu­čio pa­sta­tas rei­ka­lau­ja re­mon­to, bet, de­ja, kol kas jo nė­ra dėl fi­nan­sų trū­ku­mo. Tu­ri­me bė­dų su ma­žė­jan­čiu mo­ki­nių skai­čiu­mi, tur­būt 58 moks­lei­vius tri­jo­se kla­sė­se šie­met tik tu­rė­si­me“, – pa­sa­ko­jo I.Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

Pra­ėju­siais me­tais mo­kyk­lo­je mo­kė­si 76 moks­lei­viai, o iki 2013 me­tų mo­ki­nių skai­čius vir­šy­da­vo 100.

Li­cė­jaus di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad iki šiol mo­kyk­la tu­rė­da­vo po dvi par­ale­li­nes kla­ses, o šie­met to ne­li­ko – mo­kyk­lo­je bus vie­na pir­ma, vie­na an­tra ir vie­na tre­čia kla­sės.

Šie­met 60-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė BNS tei­gė, kad mo­kyk­lo­je pa­lai­ko­mos lie­tu­viš­kos tra­di­ci­jos, kas­die­ni­nis bend­ra­vi­mas vyks­ta lie­tu­vių kal­ba, yra šo­kių bū­re­lis, cho­ras, mo­kyk­la da­ly­va­vo Žo­li­nių pro­ce­si­jo­je.

Vi­du­gi­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Onu­tė Sa­mu­le­vi­čie­nė sa­kė, kad šiais moks­lo me­tais vai­kų skai­čius iš­li­ko toks pat, kaip ir pra­ėju­siais me­tais – 38 mo­ki­niai.

Vie­nin­te­lė­je Sei­nų lie­tu­vių Ži­bu­rio mo­kyk­lo­je mo­ki­nių pa­dau­gė­jo – pra­ėju­siais me­tais jų bu­vo 108, o šiais – 115 moks­lei­viai, BNS sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas.

Puns­ko sa­vi­val­dy­bė­je taip pat yra vai­kų dar­že­lis su len­kų ir lie­tu­vių dės­to­mą­ja kal­ba, Var­šu­vo­je vei­kia ne­for­ma­lio­jo li­tua­nis­ti­nio švie­ti­mo mo­kyk­la.

ŠMM šiais me­tais lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms Len­ki­jo­je sky­rė per 120 tūkst. eu­rų.

Lietuvosžinios

Atsakyti