„Lietuvių charta“ ir kiti Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentai Lietuvos centriniame valstybės archyve

VLIK’o atstovai su Lietuvos atstovu VaÅ¡ingtone Povilu Žadeikiu ir ALT nariais.  Čikaga, 1949 m. [sausio 29–31d.]. LCVA, f. 677, ap. 1, b. 38, l. 2.VLIK’o atstovai su Lietuvos atstovu Vašingtone Povilu Žadeikiu ir ALT nariais. Čikaga, 1949 m. [sausio 29–31d.]. LCVA, f. 677, ap. 1, b. 38, l. 2.

2019-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Šiais metais minėjome ir vieno svarbiausių Lietuvos visuomenei ir Pasaulio lietuvių bendruomenei (toliau – PLB) dokumento – „Lietuvių chartos“ – paskelbimo sukaktį. „Lietuvių charta“, sumanyta 1948 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) komisijai kuriant PLB, dar vadinama Lietuvos diasporos „dekalogu“.

1949 m. birželio 14 d. Augsburge (Vokietija) kartu su PLB nuostatais išleista „Lietuvių charta“ tilpo į mažą, kelių puslapių knygelę pavadinimu „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ir tapo pagrindu vienijant viso pasaulio lietuvius.

Chartą sudaro 13 straipsnių ir įžanginė dalis. „Lietuvių charta“ skirta kiekvienam emigravusiam lietuviui. Dokumente nusakomos lietuvio pareigos savo tautai, nubrėžiamos gyvenimo svetur gairės, įprasminama tautinė savimonė, raginama išlaikyti savo kalbą, kultūrą, puoselėti lietuviškumą. Tuo pačiu skatinama gerbti ir tą aplinką, kurioje tuo metu gyvena lietuvis. Chartoje įtvirtinti principai ir vertybės – tautybės išsaugojimas bei ugdymas, kalbos, šeimos, kultūros ir tautinio švietimo svarba – yra pamatiniai ir šiandienos Lietuvos visuomenėje.

Šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje eksponuojamą „Lietuvių chartą“ galima pamatyti iki rugpjūčio mėnesio. Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga norime priminti, kad Lietuvos centriniame valstybės archyve taip pat saugomas šis svarbus istorinis dokumentas ir jo projektas.

Archyve saugomas politiko, visuomenės veikėjo Petro Karvelio asmens fondas, kuriame galima rasti „Pasaulio lietuvių chartos“ [1949 m.] projektą (LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130). Saugomas projektas, spėjama, su vieno iš komisijos narių Petro Karvelio pastabomis.

„Pasaulio lietuvių chartos“ projektas su [Petro Karvelio] pastabomis. [1949 m.]. LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130, l. 40, 41.

Projektas nedaug skiriasi nuo oficialaus Chartos teksto. Stilistiniu požiūriu šiek tiek skiriasi įžanginis tekstas. Pirmieji du straipsniai oficialiame tekste yra papildyti, praplėsti. Įvardijama tautos samprata ir akcentuojamas ryšys su tauta kaip prigimtinė teisė. Projekte buvo numatyta 16 straipsnių, tačiau oficialiame tekste jie sujungti ir palikta 13 straipsnių.

Minėtoje byloje saugomi ir kiti PLB istorijai svarbūs dokumentai – Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai, jų rengimo dokumentai, Lietuvių tremtinių bendruomenės dokumentai.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentų byloje (LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714) saugomas VLIK’o 1949 m. išleistas leidinys „Pasaulio lietuvių bendruomenė“, kuriame skelbiama „Lietuvių charta“ ir Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai. Kitas leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ egzempliorius saugomas Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio archyviniame fonde (LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 123, 123–135 a.p.).

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka. [1949 m. rugsėjo 20 d.]. LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84.

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištraukos. [1949 m. rugsėjo 20 d.]. LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 b, 84 e.

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka. [1949 m. rugsėjo 20 d.]. LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 e ap., 84 f.

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištrauka. [1949 m. rugsėjo 20 d.]. LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84 g.

Toje pačioje Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentų byloje (LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714) galima rasti Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuotą 1949 m. birželio 14 d. „Lietuvių chartą“ ir Laikinuosius Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatus.


Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuota 1949 m. birželio 14 d. „Lietuvių charta“ ir Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai. Nr. 58 (253). 1949 m. liepos 2 d. LCVA, f. 656, ap, 2, b. 714, l. 3, 3 a. p.

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomuose Lietuvos pasiuntinybių Londone (F. 648), Montevidėjuje (F. 669), Paryžiuje (F. 676), prie Šventojo Sosto (F. 673), Lietuvos generalinio konsulo Toronte (F. 665), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (F. 677), Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio (F. 668), Petro Karvelio (F. 666) ir Kazio Bobelio (F. 1799) asmens fonduose yra ir daugiau svarbių PLB įkūrimo ir veiklos dokumentų. Archyvo fonduose galima rasti Lietuvių sąjungos įstatus, Lietuvių tremtinių bendruomenės veiklos dokumentus, VLIK’o deklaraciją, kreipimąsi į pasaulio lietuvius, susirašinėjimo dokumentus ir siųstas pastabas dėl PLB Konstitucijos, pačią PLB Konstituciją.

Archyve saugomi PLB organizacinės struktūros dokumentai: PLB Seimų rezoliucijos, nutarimai, Seimų darbotvarkės, straipsniai, pranešimai apie Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimus, suvažiavimų posėdžių protokolai. Taip pat svarbūs Lietuvos okupacijos klausimo kėlimo dokumentai, atskleidžiantys PLB politinę veiklą –– pro memoria, memorandumai, politinių protestų, demonstracijų nuotraukos.

Gausu kultūrinės, švietėjiškos lietuvių išeivijos veiklos dokumentų: spalvingų chorų, ansamblių koncertų afišų, kvietimų į parodas, dokumentų apie dainų, tautinių šokių šventes, Pasaulio lietuvių dienas, sporto švenčių dokumentų, Kultūros kongresų programų. Atskirose bylose saugomi Pabaltijo universiteto, Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) dokumentai.

Nemažai nuotraukų yra iš skautų stovyklų, koncertinių pasirodymų, Vasario 16-osios minėjimų.

Lietuvos diplomatinės tarnybos fonduose gausu Pasaulio lietuvių bendruomenių (Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos, Naujosios Zelandijos, Australijos) veiklos dokumentų.

Informacijos šaltinis: http://www.archyvai.lt/lt/lcva/naujiena_2354.html