Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa jau patvirtinta

2015 m. spalio 9 d. ŠMM ministrė pasirašė įsakymą dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos pakeitimų.

Kodėl Įskaitos programa atnaujinta?

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos (toliau – LKL įskaitos) programa atnaujinta dėl nesibaigiančių pranešimų apie temų pirkimus (NEC duomenimis, parengtas įskaitos temas pernai pirko apie 7 proc. abiturientų).

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad keitimai galios jau šių metų abiturientams, todėl negali būti esminiai. Nors įskaitos keitimų laiko nereglamentuoja kiti teisės aktai, turėtume laikytis tų pačių principų, kaip ir priimdami egzaminų programos keitimus, kad išvengtume galimų teisinių ginčų. 2015 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatyta, kad „Švietimo ir mokslo ministras dalyko brandos egzamino programą tvirtina ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki brandos egzaminų sesijos pradžios, jos neesminius pakeitimus ar papildymus kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 24 dienos. Brandos egzaminų sesijos pradžia laikoma egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės sesijos pirmojo egzamino data (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)“. Tvirtinant įskaitos keitimus reikia atsižvelgti į tai, kad įskaita vykdoma ne sesijos, o ugdymo proceso metu, kovo – balandžio mėn., mokiniai turi turėti pakankamai laiko su pakeitimais susipažinti. Be to, pakeitimai turi būti neesminiai.

Kas išlieka?

Įskaitos esmė ir formatas – viešasis kalbėjimas, vertinimo kriterijai ir skiriamų taškų už visas dalis (pasirengimą kalbai, turinį, kalbos organizavimą, raišką ir taisyklingumą, santykį su klausytojais) proporcijos ir taškų suma.

Kas pakito?

 1. Mokiniai su mokytoju patys sudarys temas iš Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos ugdymo turinio. Taip pat jie galės sudaryti savo temas remdamiesi NEC pateiktais temų pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 d. bus perduoti mokykloms duomenų perdavimo sistema KELTAS.
 2. Pasirengimo įskaitai vertinimas papildytas rengimosi įskaitai medžiagos kryptingumo, atsižvelgimo į mokyto pastabas aspektais. Numatyta, kad mokinys ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos turi pateikti ne tik planą, bet ir rengimosi įskaitai medžiagą su literatūros sąrašu.
 3. Siekiant didesnio įskaitos naudingumo (rengiantis ir rašiniui), įskaitos temos formuluojamos iš Vidurinio ugdymo programos ugdymo turinio (mokytojų siūlymu).
 4. Santykio su klausytojais vertinimas papildytas kalbėjimo natūralumo aspektu (ar tema svarstoma komunikaciniu būdu, sakytine kalbos forma).
 5. Nenurodytas klausinėjimo ir atsakymų į klausimus laikas (mokytojų siūlymu).

Įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkoje (projektas) sudaromos galimybės mokykloms pačioms pasirinkti įskaitos vykdymo laiką kovo–balandžio mėn.

Įskaitos programos keitimų aptarimų eiga

Pagrindiniai LKL įskaitos principai apsvarstyti 2015-07-16 ŠMM, UPC ir NEC specialistų posėdyje, kuriame dalyvavo LKL brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkė, mokytojai iš gimnazijų bei vidurinių mokyklų lietuvių ir tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis.

Informacija apie LKL įskaitos programos projektą ir kvietimas dalyvauti diskusijoje išsiųstas daugiau nei 700 virtualios mokymosi aplinkos „Lituanistų avilys“ dalyvių. Diskusiją sekė 209 dalyviai, aktyviai dalyvavo (t. p. ir per UPC) – 26 mokytojai.

LKL įskaitos projektui pastabas ir pasiūlymus pateikė 19 mokytojų. Diskusijos dalyviai patvirtino ir šiek tiek koregavo liepos 17 d. posėdyje aptartus LKL įskaitos principus. Išsikristalizavo atsakymai ir į neaiškius klausimus. Mokytojai pageidavo, kad

 1. Temas, kaip ir iki šiol, skelbtų NEC, o mokyklos galėtų jas pakoreguoti ar susiaurinti, t.y., kad mokytojai nebūtų apkraunami papildomu darbu;
 2. Liktų tiriamųjų darbų pristatymo galimybė;
 3. Būtų pakoreguota vertinimo instrukcija:
  • nebūtų atskiro vertinimo už mokinio atsakymus į komisijos klausimus, nes klausinėdami mokytojai nesusikaupia ir dėl to jiems sunkiau vertinti;
  • būtų vertinamas mokinio kalbėjimas savais žodžiais.

Labai daug diskusijų buvo dėl įskaitos vertinimo svorio: vieni norėjo 1/3 metinio pažymio, kiti – egzamino dalies, treti – palikti viską taip, kaip yra dabar. Apsispręsta kol kas vertinimo svorio nekeisti.

Tai yra visi šiuo metu galimi viešosios kalbos apsaugos (nuo temų pirkimo) ir glaudesnio susiejimo su Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programa mechanizmai.

Iki 2015-09-29 VMA „Lituanistų avilys“ su LKL įskaitos programos svarstymais susipažino apie pusantro tūkstančio lietuvių kalbos mokytojų. Daugiau pasiūlymų negauta.

Įsakymas dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos keitimo 2015-10-13
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos 2 priedas 2015-10-13

Zita Nauckūnaitė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja
Šaltinis čia

Atsakyti