Metodinė medžiaga lietuvių kalbos mokytojams

Parengtas užduočių raštingumui ugdyti komplektas 5–10 klasėms. Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Diktantai. Atpasakojimai – tai metodinė medžiaga, kurią sudaro nuosekliai pateikti pratimai bei diktantai ir atpasakojimai, skirti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams formuoti ir tvirtinti. Kalbos žinių taikymo užduotys 5–8 klasių mokiniams padės pakartoti gramatiką: mokiniai gebės ne tik atpažinti tekste tam tikras gramatines ypatybes, bet ir stengsis sudaryti įvairios darybos žodžius, rašys prašomos struktūros sakinius, tobulins rašybos ir skyrybos įgūdžius ir pan. Prie kiekvienos užduoties, remiantis naujausius reikalavimus atitinkančia vertinimo sistema, nurodytas galimų surinkti taškų skaičius.

9−10 klasių mokiniams skirtų užduočių tikslas – priminti lietuvių kalbos gramatikos ir vartojimo dalykus, pagilinti jų išmanymą ir formuoti taisyklingos vartosenos įgūdžius. Siūloma  nevienodo sudėtingumo užduočių, yra pateikiami sudėtingesnio tipo užduočių atsakymai.

5–8 ir 9–10 klasių mokiniams skirti diktantai lengvai suprantami, artimi mokinio aplinkai, lavinantys vaizduotę, skatinantys kūrybiškumą. Tikimasi, kad pagal programinius (privalomuosius ir pasirenkamuosius) literatūros tekstus parengti diktantai leis ugdyti ne tik kalbinę, bet ir literatūrinę kompetenciją.

Patyrusios lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Aldonos Kruševičiūtės sudaryta atpasakojimų metodinė priemonė skirta 5–8 klasių mokiniams. Tai meniniu ir etiniu požiūriu vertingų tekstų rinkinys, kuriuos atpasakodami mokiniai ugdys gebėjimą rišliai, nuosekliai kalbėti, pasakoti, mąstyti, samprotauti, aprašyti. Prie kiekvieno atpasakoti parinkto teksto pateikta metodinių rekomendacijų, kokias kūrybiškumą skatinančias užduotis mokytojas gali siūlyti mokiniams. Rekomendacijos skirtos aukštesniems mokinių pasiekimams ugdyti, ugdymo procesui individualizuoti, kūrybiškumui skatinti ir lavinti. Siekiama, kad jos atitiktų mokinių amžiaus tarpsnių psichologiją, būtų įtraukiančios, sudomintų.

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys, diktantai, atpasakojimai sudaryti atsižvelgiant į kiekvieno ugdymo koncentro bendrosios programos reikalavimus.

Metodinės medžiagos autorės – ir Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojos, ir ne vienerius metus mokykloje dirbančios lietuvių kalbos mokytojos Violeta Meiliūnaitė, Rita Mikelionytė, Gintarė Šeškevičiūtė ir Aldona Kruševičiūtė – tikisi, kad mokytojai lanksčiai ir kūrybingai pasinaudos metodine medžiaga, pateikta ugdomųjų veiklų pavyzdžių įvairovė suteiks galimybę pedagogui, įvertinus mokinių kalbinius gebėjimus, kurti jiems aktualų, įveikiamą, į mokymosi sėkmę orientuotą lietuvių kalbos ugdymo turinį.

Metodinė medžiaga viešai prieinama.

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Diktantai

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Atpasakojimai

Meilė Čeponienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Šaltinis čia

Atsakyti