NEC skelbia Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašo projektus

NEC portale rašoma: „Skelbiame Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašo projektus. Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis – apibrėžti nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų)  reglamentuoja mokinių gimtosios kalbos (skaitymo ir rašymo), matematikos, pasaulio pažinimo, gamtamokslinio ugdymo ir socialinio ugdymo pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP“.
Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas (projektas).

Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis – apibrėžti nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai – šalies mastu Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotų institucijų rengiami ir vykdomi bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir tobulinimui. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) tikslas – sudaryti būtinas prielaidas bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimui ir paskatinti mokinių pasiekimų vertinimo kultūros pažangą.
Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai – tarptautinių organizacijų rengiami ir pagal tarptautinius susitarimus Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotų institucijų vykdomi lyginamieji mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir tobulinimui. Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų tikslas – lyginant šalies mokinių pasiekimus su kitų šalių mokinių pasiekimais teikti išsamią ir patikimą informaciją apie bendrojo ugdymo būklę ir kokybę ir spręsti daugeliui šalių ar atskiroms šalių grupėms aktualias švietimo problemas.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (projektas)

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašas   reglamentuoja mokinių gimtosios kalbos (skaitymo ir rašymo), matematikos, pasaulio pažinimo, gamtamokslinio ugdymo ir socialinio ugdymo pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP).
NMPP paskirtis – suteikti mokykloms ir mokytojams grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, skatinti koreguoti ir tobulinti savo darbą; suteikti objektyvią informaciją mokinių tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus; nustatyti, kurioms mokykloms ar mokiniams reikia pagalbos; atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo sėkmę. NMPP gali dalyvauti pradinio (2 ir 4 klasėse) ir pagrindinio (6 ir 8 klasėse) ugdymo pakopose besimokantys  mokiniai.

Šaltinis čia