Nuo 2017 metų abiturientai galės rinktis brandos darbą

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino brandos darbo – naujo Lietuvoje mokinių kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo įrankio – programą. Numatoma, kad brandos darbą 12 klasės mokinys gali rinktis nuo 2017-2018 mokslo metų. Jis nebus privalomas, abiturientas taip pat laisvai galės pasirinkti temą iš bet kurio vidurinio ugdymo programos dalyko. Tikimasi, kad brandos darbo rezultatų įskaitymas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus numatytas tvirtinant įsakymą dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos.

„Brandos darbas leis visapusiškai įvertinti mokinio gebėjimus – jo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kūrybiškumą, atsakingumą, organizuotumą, skatins analitinį mąstymą. Todėl už jį gautas pažymys turėtų įgyti vertę, stojant į aukštąsias mokyklas. Tvirtindama Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą, pavedžiau Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų bei Bendrojo ugdymo departamentams su aukštųjų mokyklų atstovais aptarti brandos darbo rezultatų įtraukimo į konkursinio balo skaičiavimą galimybes ir suformuluoti siūlymus 2018 metams“, – pabrėžė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Brandos darbą siūloma rengti sausio-gegužės mėnesiais, mokinio individualiame ugdymo plane šiuo laikotarpiu numatant 1 savaitinę valandą. Abiturientas jį rengtų atlikdamas mokslinio, meninio ar inžinerinio pobūdžio projektą. Jam padėtų mokytojas, kuris vadovautų darbo rengimui, konsultuotų. Už vadovavimą brandos darbui, konsultacijas bei komisijos darbą mokytojams numatoma 1 tarifikuota savaitinė valanda pusei metų, apmokant kaip papildomą darbą pagal mokyklos susitarimus ir turimas mokymo lėšas. Brandos darbui įgyvendinti mokykla galės pasitelkti mokslo ir studijų institucijas, profesinio mokymo įstaigas, kitas įmones, įstaigas, organizacijas.
Brandos darbas bus vertinamas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Pažymiui įtakos turės ne tik brandos darbo rezultatas ir pristatymas, bet ir jo rengimo procesas.

Brandos darbo idėja kilo 2008 metais, kai buvo rengiamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planas. Per šį laiką buvo parengtas brandos darbo programos projektas ir išbandytas bendrojo ugdymo mokyklose, apmokyta 500 mokytojų. Projektas buvo pristatytas mokiniais, tėvams ir mokytojams, taip pat Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti tarybai. Viešose diskusijose ir atsiliepimuose buvo pritarta brandos darbo idėjai.
Lietuvos švietimo sistemoje jau taikomi panašūs vertinimo įrankiai. 2010 metais buvo pradėtas vykdyti technologijų mokyklinis brandos egzaminas, o 2013 metais – menų mokyklinis brandos egzaminas. Šie egzaminai savo struktūra, vykdymo ir vertinimo organizavimu atspindi pagrindinius brandos darbo rengimo principus.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253

Šaltinis čia

BD įsakymas

BD priedas

Brandos darbo programa

Atsakyti