Paskelbti pretendentai į Nacionalines kultūros ir meno premijas

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija (LNKMPK) skelbia pretendentų 2015 m. gauti Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas sąrašą.

LNKMPK pre­ten­den­tų 2015 m. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jai gau­ti są­ra­šas:

(pa­var­dės iš­dės­ty­tos at­si­tik­ti­ne tvar­ka)

1. Gra­fi­kė Ja­ni­na Gra­sil­da Ži­ly­tė (Bi­ru­tė Ži­ly­tė)

2. Mu­zi­kas Leo­pol­das Dig­rys

3. Mu­zi­kai Via­čes­la­vas Ga­ne­li­nas, Vla­di­mi­ras Ta­ra­so­vas ir Vla­di­mi­ras Če­ka­si­nas

4. Mu­zi­ko­lo­gas Al­gir­das Jo­nas Ambrazas

5. Ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Mar­tin­kus

6. Ra­šy­to­ja Gied­ra Rad­vi­la­vi­čiū­tė

7. Ki­no ope­ra­to­rius Aud­rius Kemežys

8. Kny­gų dai­li­nin­kas Kęs­tu­tis Kas­pa­ra­vi­čius

9. Skulp­to­rius Vla­das Ur­ba­na­vi­čius

10. Ak­to­rė Eg­lė Gab­rė­nai­tė

11. Ak­to­rius Dai­nius Gavenonis

12. Ku­ra­to­rius ir vi­zua­laus me­no kū­rė­jas Rai­mun­das Ma­la­šaus­kas

Iš šių pre­ten­den­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų ko­mi­si­ja š. m. gruo­džio 10 d. iš­rinks še­šis 2015 m. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tus.

Pre­mi­jos lau­rea­tai bus skel­bia­mi 2015 m. gruo­džio 10 d. 14 val. spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je (Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Bal­to­ji sa­lė)

Na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų ko­mi­si­ją, ku­riai va­do­vau­ja fi­lo­so­fas Leo­ni­das Dons­kis, su­da­ro kom­po­zi­to­rius ir di­ri­gen­tas Vac­lo­vas Au­gus­ti­nas, tea­tro ir ki­no ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis, li­te­ra­tū­ro­lo­gė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė-Pa­ke­rie­nė, di­ri­gen­tas Juo­za­pas Do­mar­kas, ar­chi­tek­tė ur­ba­nis­tė, ar­chi­tek­tū­ro­lo­gė Jū­ra­tė Ju­re­vi­čie­nė, tea­tro re­ži­sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, skulp­to­rius ir fil­mų kū­rė­jas Dei­man­tas Vir­gi­li­jus Nar­ke­vi­čius, skulp­to­rius Arū­nas Sa­ka­laus­kas, fo­to­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das.

Nuo 1989 me­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos kas­met tei­kia­mos už reikš­min­giau­sius pa­sta­rų­jų 7 me­tų Lie­tu­vos ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės me­ni­nin­kų su­kur­tus kū­ri­nius, vie­na pre­mi­ja taip pat gal bū­ti ski­ria­ma už vi­so gy­ve­ni­mo in­dė­lį į kul­tū­rą ir me­ną. Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tai iš­ren­ka­mi ir pa­skel­bia­mi gruo­džio mė­ne­sį, o pre­mi­jas įteiks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Va­sa­rio 16-osios pro­ga.

Kas­met tei­kia­ma ne dau­giau kaip še­šios Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos, ku­rių kiek­vie­nos dy­dis – 30 400 Eur.

Šaltinis čia