Patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. sausio 4 d. patvirtino Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą  (toliau – aprašas). Šis aprašas reglamentuoja mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pasiekimų patikrinimus, išskyrus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Šių patikrinimų visuma kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis vadinama nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (toliau – NMPP)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  1. suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  2. suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  3.  nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  4.  atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

 

NMPP aprašas parengtas remiantis diagnostinių ir standartizuotų testų taikymo šalies mokyklose patirtimi.

2016-2017 m. m. vykdant NMPP bus naudojami šie mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiai:

  • Skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai) 2 klasės mokiniams,
  • Skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai (standartizuoti) 4 klasės mokiniams
  • Skaitymo, rašymo, matematikos testai (standartizuoti) 6 klasės mokiniams.
  • Skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai (standartizuoti) 8 klasės mokiniams.

1248_NEC