Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų atnaujinimo gaires. Šis projektas buvo pristatomas ir svarstomas švietimo bendruomenėje, visuomenė buvo kviečiama teikti pasiūlymus.

Remiantis šiomis gairėmis bus atnaujinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų programos. Atsižvelgiant į esamos būklės apžvalgą brėžiamos pagrindinės Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus.

Gairėse išskiriamos pagrindinės ugdytinos kompetencijos: socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, pažinimo, kūrybiškumo, pilietinė, kultūrinė ir komunikavimo kompetencija. Dokumente apibrėžti reikalavimai ugdymo turinio atnaujinimui bendrose programose, nurodoma, kokiais būdais įgyvendinama tarpdalykinė integracija.

Su Bendrųjų programų atnaujinimo gairių dokumentu galima susipažinti čia.

Informacijos šaltinis:
https://www.nsa.smm.lt/2019/11/19/patvirtintos-bendruju-programu-atnaujinimo-gaires/