Pedagogų bendruomenės pateikė savo nuomonę dėl bendrųjų programų

Rengiantis atnaujinti ugdymo turinį, svarbu išnagrinėti galiojančių bendrųjų programų (2008; 2011; 2016; 2017) veiksmingumą. Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos pedagogų, mokyklų, tėvų asociacijų atstovais, parengė klausimyną ir pakvietė visas asociacijas ir kitas suinteresuotąsias organizacijas bei asmenis įsitraukti į šiuo metu galiojančių programų analizę.

Pedagogų bendruomenių buvo paprašyta aptarti ir išsakyti savo nuomonę dėl bendrosiose programose įvardytų ugdymo turinio atnaujinimo krypčių, ugdymo sričių bei dalykų tikslų ir uždavinių aktualumo, mokinių pasiekimų aprašų aiškumo ir atitikties šiuolaikinių mokinių poreikiams bei galimybėms, turinio apimčių prasmingumo ir kitais bendrųjų programų turinio klausimais. Taip pat buvo paklausta apie skaitmeninio turinio naudojimo galimybes ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo ypatumus ir turimus išteklius.

Dėkojame siūlymus pateikusiems: Lietuvos progimnazijų asociacijai, Lietuvos gimnazijų asociacijai, Lietuvos moksleivių sąjungai, VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centrui“, Lietuvos chemijos mokytojų asociacijai, asociacijai „Lituanistų sambūris“, Lietuvos Katechetikos centrui, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijai, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijai, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijai, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijai, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijai, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijai, Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungai, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenei ir atstovui iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkai susipažino su Jūsų siūlymais ir lūkesčiais. Visos idėjos yra kaupiamos ir analizuojamos, į jas bus atsižvelgta rengiant atnaujintas bendrąsias programas.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų indėlį!