Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

Lietuvos ypatingasis archyvas, minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, parengė virtualią parodą „Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, valstybės vadovai ir ministrai“.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, sovietų valdžios politinio teroro aukomis tapo 6 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai (2 sušaudyti, 2 mirė kalėjime ar tremtyje), 6 Ministrų kabinetų pirmininkai (2 sušaudyti, 3 mirė kalėjime ar tremtyje). Sušaudyti, kalėjimuose ar tremtyje mirė 28 Lietuvos Respublikos vyriausybių nariai, persekioti kiti ministrai, politikos ir visuomenės veikėjai.
Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje parodoje pateikti Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje saugomi rašytiniai ir vaizdo dokumentai, atspindintys Vasario 16-osios Akto signatarų, Lietuvos Respublikos vyriausybių vadovų ir ministrų veiklą tarpukario Lietuvoje, sovietų valdžios represijas prieš juos ir jų šeimų narius.
Paroda parengta įgyvendinant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą projektą, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Su visais parodos eksponatais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/…/sovietu-valdzios-represuoti-z82s.h…
Kviečiame apsilankyti

REPRESUOTŲ IR PERSEKIOTŲ
1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ, VALSTYBĖS VADOVŲ IR MINISTRŲ SĄRAŠAS

1 JONAS PRANAS ALEKSA – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir valstybės turtų ministras.
2 PETRAS ARAVIČIUS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
3 JUOZAS AUDĖNAS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.
4 LEONAS BISTRAS – Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas, švietimo ministras.
5 KAZYS BIZAUSKAS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos švietimo ministras.
6 JULIUS ČAPLIKAS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
7 VALDEMARAS VYTAUTAS ČARNECKIS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ir užsienio reikalų ministras.
8 JONAS ČERNIUS – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
9 TEODORAS MARIJONAS DAUKANTAS – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.
10 PRANAS DOVYDAITIS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Ministras Pirmininkas.
11 ANTANAS ENDZIULAITIS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
12 KAZYS GERMANAS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
13 BALYS GIEDRAITIS – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.
14 JONAS GUDAUSKAS – Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.
15 JULIUS INDRIŠIŪNAS – Lietuvos Respublikos finansų ministras.
16 JUOZAS JANKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
17 KAZIMIERAS JOKANTAS – Lietuvos Respublikos švietimo ministras.
18 VLADAS JURGUTIS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
19 PETRAS KARVELIS – Lietuvos Respublikos finansų ministras.
20 PETRAS KLIMAS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
21 MYKOLAS KRUPAVIČIUS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.
22 SILVESTRAS LEONAS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
23 PRANAS LIATUKAS – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valdytojas.
24 STASYS LOZORAITIS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
25 DONATAS MALINAUSKAS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.
26 JONAS MASILIŪNAS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
27 ANTANAS MERKYS – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, Ministras Pirmininkas.
28 VLADAS MIRONAS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
29 IGNAS MUSTEIKIS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
30 JUOZAS PAPEČKYS – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.
31 VYTAUTAS PETRULIS – Lietuvos Respublikos finansų, prekybos ir pramonės ministras, Ministras Pirmininkas.
32 STASYS PUTVINSKIS-PŪTVIS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.
33 STASYS RAŠTIKIS – Lietuvos kariuomenės vadas, laikinai ėjęs Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pareigas.
34 MEČILOVAS REINYS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
35 STEPONAS RUSTEIKA – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
36 JUOZAS SKAISGIRIS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.
37 KAZYS SKUČAS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
38 JOKŪBAS STANIŠAUSKAS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
39 ZIGMAS PRANAS STARKUS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
40 ALEKSANDRAS STULGINSKIS – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo pirmininkas.
41 JONAS SUTKUS – Lietuvos Respublikos finansų ministras.
42 KONSTANTINAS ŠAKENIS – Lietuvos Respublikos švietimo ministras.
43 STASYS ŠILINGAS – Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.
44 PETRAS ŠNIUKŠTA – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.
45 ANTANAS TAMOŠAITIS – Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.
46 BENEDIKTAS TOMAŠEVIČIUS – Lietuvos Respublikos susiekimo ministras.
47 JUOZAS TONKŪNAS – Lietuvos Respublikos švietimo ministras.
48 JUOZAS URBŠYS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
49 MYKOLAS VELYKIS – Lietuvos krašto apsaugos ministras.
50 AUGUSTINAS VOLDEMARAS – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras.
51 ALEKSANDRAS ŽILINSKAS – Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Lietuvos ypatingasis archyvas (Lithuanian Special Archives) nuotrauka.
Lietuvos ypatingasis archyvas (Lithuanian Special Archives) nuotrauka.

ypating-archyvas