Stiprinamas mokyklų pasirengimas priimti iš užsienio grįžtančius vaikus

autor. Artūras Žukas

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam sugrįžtančių iš emigracijos vaikų integracijos planui. Aktyviai diegiama atvykusių iš emigracijos vaikų integracijos ir švietimo pagalbos sistema: geriau juos pasirengusių priimti mokyklų tinklas, rekomendacijos mokykloms, metodinė medžiaga, galimybės mokytojams tobulinti kvalifikaciją, finansavimo užtikrinimas steigiant mokytojo padėjėjo, mokinio asistento pareigybes.  

„Turime džiaugtis ir drauge rūpintis iš užsienio sugrįžtančiais ar pirmą kartą į Lietuvą atvykstančiais vaikais. Svarbu, kad nei mokykloms, nei tėvams nekiltų jokių baimių, nežinomybės ar sunkumų. Mūsų tikslas – užtikrinti šių vaikų sėkmingą integraciją į šalies švietimo sistemą kuo geresnėmis sąlygomis, kartu suteikiant reikalingą pagalbą mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Jau nuo šio rugsėjo veiklą pradės mokyklų, kurios turi patirties priimti grįžtančius vaikus ir gali reikti metodinę pagalbą kitoms mokykloms, tinklas. Į jį įtrauktos dvi dešimtys mokyklų  iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus miestų ir Kauno, Mažeikių, Tauragės ir Marijampolės rajonų. Vėliau mokyklų tinklas bus plečiamas ir aprėps visas Lietuvos savivaldybes.

Taip pat bus parengtos rekomendacijos mokykloms dėl sugrįžtančiųjų priėmimo ir integracijos. Rekomendacijose numatoma pateikti informaciją dėl priėmimo, žinių įvertinimo, individualaus plano sudarymo, pažangos vertinimo pirmaisiais metais, neformaliojo švietimo veiklų panaudojimo sugrįžtančiųjų integracijai, finansavimo ir kitais klausimais. Mokytojams, vadovams, mokyklų socialiniams pedagogams, psichologams bus rengiami kvalifikacijos tobulinimo seminarai.

2019 m. pabaigoje planuojami parengti du ugdymo organizavimo modeliai atvykusiems ir sugrįžusiems iš užsienio vaikams. Jie bus išbandomi 10-yje savivaldybių.

Numatoma skirti finansavimą, kad klasėse, kuriose mokosi sugrįžusių emigrantų vaikai, dirbtų du mokytojai ar mokytojo padėjėjai, mokinio asistentas. Lėšų poreikis šioms pareigybėms steigti suplanuotas 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos biudžeto plane.

Bendruosiuose ugdymo planuose jau dabar aprašytas mokinių, kurie užsienyje baigė programos dalį ar visą programą, ugdymo organizavimas. Numatyta, kad mokykla turi paskirti asmenį, kuris padėtų sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, sudarytų mokinio individualų mokymosi planą, skirti adaptacijos laikotarpį, per kurį mokinys nevertinamas pažymiais, ir pan. Šiemet nauja tai, kad mokiniui gali būti perskirstytas mokymosi laikas, skirtas dalykams mokytis, pvz., mažiau pamokų skiriama užsienio kalbai, o daugiau – lietuvių kalbai mokytis.

Planuojama patvirtinti rekomendacinę integruotą lituanistinio švietimo programą. Ji būtų skirta ikimokykliniam, priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. Programoje bus integruojamas lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo turinys. Daugiau skirta užsienio lituanistinėms mokykloms, ji padėtų geriau pasirengti tiems, kas iš anksto planuoja sugrįžti ir tęsti mokymąsi Lietuvoje.

Integracijos plane numatoma išplėsti nuotolinio mokymo tinklą ir patobulinti nuotolinio mokymo paslaugas. Taip pat numatoma įdiegti grįžtančių mokinių registrą. Mokyklos, mokinių registre užregistruodamos į Lietuvą sugrįžusį mokinį, iš karto gautų priminimą apie jo ugdymui skiriamą 30 proc. didesnį valstybės finansavimą – tokios papildomos lėšos skiriamos jau ne vienerius metus.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/stiprinamas-mokyklu-pasirengimas-priimti-is-uzsienio-griztancius-vaikus