Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“.

KONFERENCIJOS TIKSLAS – įvairiapusiškai analizuoti pedagogo veiklos atitikimą kintančios mokyklos lūkesčiams, išryškinti būsimųjų pedagogų ugdymo bei kvalifikacijos tobulinimo prerogatyvas.

KONFERENCIJOS TEMATIKA

Mokyklos kaita ir lūkesčiai pedagogui
Švietimo politika ir visuomenės, tėvų/globėjų bei mokinių lūkesčiai mokyklai. Mokykloms keliami tikslai ir deleguojamos funkcijos bei jų dinamika, įgyvendinimo problemos. Laisvosios rinkos ir ugdymo principų sankirtos. Mokyklų įvairovė ir vienovės gijos. Geros mokyklos koncepcijos gyvybingumas. Ateities mokyklos eskizai. Mokyklos bendruomenės ugdomasis potencialas. Laukiamos pedagogų kompetencijos.

Pedagogo veiklos integralumas ir daugiamatiškumas
Kartų dinamika ir mokinių pažinimas. Pedagoginės sąveikos bei santykių problemiškumas. Vertybių ugdymo(si) teorija ir praktika. Fundamentinių ugdymo pamatų ir inovacijų persipynimas. Ugdymo tikslų ir technologijų dermė pamokoje. Naujų ugdymo strategijų (įtraukiojo, personalizuoto, reflektyvaus, patirtinio, įrodymais grįsto mokymo, interaktyvaus, virtualaus, mokymosi visą gyvenimą ir kt.) tikslingumas ir prasmingumas. Technologijomis grįstas mokymasis. Pažangos ir pasiekimų vertinimo/įsivertinimo diagnostika bei ugdomasis paveikumas. Pagalba (pedagoginė, psichologinė, socialinė, specialioji) mokiniui. Pedagogo veiklos modeliai ir scenarijai. Savivalda ir lyderystė mokykloje. Formalaus ir neformalaus ugdymo sąlytis. Pedagoginis švietimas. Pedagogo darbo vertinimo kriterijai.

Mokytojų ugdymas ir profesionalizacijos raida
Mokytojų ugdymo politika bei strategijos Lietuvoje ir pasaulyje. Mokytojų veiklos išskirtinumas: rengti ar ugdyti. Būsimų mokytojų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo turinio adekvatumas reikalavimams ir lūkesčiams. Būsimųjų mokytojų atvirumo, kūrybingumo, atsakomybės ugdymas. Ugdymo teorijos ir praktikos sąryšis mokytojų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo programose. Mokytojo pašaukimo ir lyderystės sąsajos. Mokytojų karjeros galimybės ir raida.

KONFERENCIJOS KALBOS: lietuvių, anglų.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

Konferencijos pirmininkai: Prof. habil. dr. akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universitetas.
Prof. dr. Daina Voita, Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademija.
Prof. dr. Andrey D. Korol, Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinis universitetas.

Konferencijos pirmininko pavaduotojai:
Prof. dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
Prof. dr. Zenta Anspoka, Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademija.
Prof. dr. Jelena Davidova, Daugpilio universitetas.
Doc. dr. Alvyra Galkienė, Lietuvos edukologijos universitetas.
Doc. dr. Linas Jašinauskas, Lietuvos edukologijos universitetas.
Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerija.
Monika Bilotienė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija.
Jovita Starkutė, Šiaurės licėjus.
Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centras.
Saulė Vingelienė, Nacionalinis egzaminų centras.

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo ir mokslo ministerija.
Pirmininko pavaduotoja: prof. habil. dr. Elvyda Martišauskienė.
Nariai: prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, prof. dr. Ona Monkevičienė, prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė, prof. dr. Alida Samuseviča, doc. dr. Ineta Helmane, doc. dr. Elena Belokoz, doc. dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė, doc. dr. Rita Dukynaitė, doc. dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, doc. dr. Lina Kaminskienė, doc. dr. Vida Navickienė, doc. dr. Emilija Sakadolskienė, doc. dr. Regina Subotkevičienė, doc. dr. Sandra Zarina, lekt. dr. Agnė Brandišauskienė, dr. Asta Meškauskienė, dr. Pranas Gudynas.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkė doc. dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos edukologijos universitetas.
Pirmininko pavaduotoja doc. dr. Aušra Birgelytė.
Nariai: doc. dr. Danguolė Kalesnikienė, doc. dr. Ilona Valantinaitė, lekt. Liene Roze Zarembo, lekt. SilviaMezinska, asist. Andrius Guoba, asist. Agnė Juškevičienė, asist. Rasa Nedzinskaitė, Daiva Karužaitė, Rolandas Repšys, Džeraldas Dagys, Snieguolė Vaičekauskienė, Aurelija Džiugaitė.

KONFERENCIJOS DATOS IR DALYVIO MOKESTIS

Registracijos terminai

 

 

 

 

 

REGISTRACIJA

KAINOS

Dalyvis su žodiniu pranešimu – 40 Eur.
Dalyvis su virtualiu / stendiniu pranešimu – 30 Eur.
Dalyvis su pranešimu ir straipsniu – 70 Eur.
Pastaba. Klausytojams, norintiems gauti pažymėjimą, taikomas 2 EUR mokestis.

Konferencijos mokestis pervedamas nurodant pervedančio asmens vardą, pavardę. Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0113 7036. Mokėjimo paskirtis 358. AB SEB bankas. Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Gavėjas: Lietuvos edukologijos universitetas („Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių”).

Konferencijos medžiagos publikavimas.
Pranešimų pagrindu pagal reikalavimus parengti ir teigiamai recenzentų įvertinti straipsniai bus publikuojami konferencijos leidinyje, kuris bus teikiamas atrankai į Thomson Reuters ConferenceProceedingsCitationIndex duomenų bazę (http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.html).
Taip pat parengti straipsniai bus publikuojami tęstiniame elektroniniame mokslo taikomajame didaktikos leidinyje „Didaktika-Mokykla-Visuomenė“ (http://www.didaktika.leu.lt/). Straipsnius prašytume pateikti pagal Pedagogikos mokslo žurnalo reikalavimus (pastarieji pateikti adresu: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/about/submissions#authorGuidelines).
Straipsnius prašome siųsti adresu: education.conference@leu.lt

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

1. Pranešimai:
Žodinis pranešimas. Plenarinio pranešimo trukmė – 20 min., pranešimo sekcijoje (žodinio, stendinio, virtualaus) – 15 min. Pranešimai gali būti rengiami lietuvių arba anglų kalba.
Virtualus pranešimas. Maksimalus dydis 2 GB, trukmė – 15 min. Video formatu (.avi, .mpeg, .mov). Pristatymai Powerpoint formatu be balso įrašo nepriimami. Virtualus pranešimas gali būti rengiamas lietuvių arba anglų kalbomis.
Stendinis pranešimas. Moksliniame pranešime turi atsispindėti šios būtinos dalys – pranešimo pavadinimas, informacija apie pranešėją (vardas, pavardė; atstovaujama institucija; kontaktai – el. p.), apibūdinta tyrinėjama problema, tyrimo metodika, išsikeltas tikslas, vizualizuoti gauti rezultatai ir išvados, literatūros sąrašas (10 svarbiausių šaltinių). Reprezentaciniame mokyklos pranešime turi atsispindėti šios būtinos dalys – mokyklos pavadinimas, mokyklos veiklos išskirtinumas (inovatyvumas, sėkmės istorijos, pasiekti ugdymo(-si) rezultatai, patrauklumas, perspektyvos ir kt.), pranešimo autorius.
Stendinio pranešimo formatas–A1 (594×841), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija.
Pranešimo tekstas turi būti aiškus, įskaitomas ir matomas iš 2–3 m. atstumo (pavadinimai – ne mažiau kaip 30–40 pt dydžio, tekstas – ne mažiau kaip 20 pt dydžio).
Rekomenduojama pranešime pateikti kuo mažiau teksto ir daugiau vaizdinės informacijos (lentelių, paveikslų, nuotraukų ir pan.).
Stendinis pranešimas gali būti rengiamas lietuvių arba anglų kalba.

Konferencijos dalyviams – pranešėjams ir klausytojams bus išduodami pažymėjimai.

KONTAKTINIAI ASMENYS
Doc. dr. Aušra Birgelytė, el. paštas: education.conference@leu.lt; tel.: + 370 61004142+ 370 61004142.

lyderiu-laikas-logo

Atsakyti