XIII-ieji Marijos Gimbutienės skaitymai

Tryliktą kartą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Senajame arsenale, rengiami žymiausiai lietuvių archeologei, daugelio knygų ir straipsnių autorei prof. Marijai Gimbutienei (1921–1994) dedikuoti skaitymai.
Prof. Marijos Gimbutienės skaitymai apima platų temų ratą: simbolinių reikšmių paieškas, gamtinės aplinkos, senovės gyvenviečių ir ūkio tyrimus, archeologijos mokslo sklaidą.

Ko­vo 16 d. 17 val. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus sa­lė­je dr. Gied­rė Mo­tu­zai­tė Ma­tu­ze­vi­čiū­tė skai­tys pra­ne­ši­mą Ste­pių geog­li­fai – rak­tas į su­dė­tin­gą pie­me­nų kla­jok­lių vi­suo­me­nę, ku­ris su­pa­žin­dins su ne­se­niai su­ras­tais pa­slap­tin­gais Ka­zachs­ta­no ste­pių kla­jok­lių ženk­lais iš že­mės ir ak­me­nų – geog­li­fais. Kar­tu su už­sie­nio ša­lių moks­li­nin­kais geog­li­fus ty­ri­nė­jan­ti lie­tu­vių ar­cheo­lo­gė apž­velgs su­rink­tas ži­nias, pir­mų­jų ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir in­terp­re­ta­ci­jas. An­tro­je va­ka­ro da­ly­je Dai­va ir Vy­kin­tas Vait­ke­vi­čiai sa­vo pra­ne­ši­mu Lai­do­ji­mo kryp­tys: mi­to­lo­gi­nių ty­ri­mų gai­rės at­sig­ręš į bal­tų mi­tus, nag­ri­nės Sau­lės, Mė­nu­lio ir žvaigž­džių reikš­mę lai­do­se­nai, ieš­kos at­sa­ky­mų į klau­si­mus apie Lie­tu­vos prieš­is­to­ri­nių lai­do­ji­mo pa­mink­lų po­bū­dį ir rai­dą.

Skai­ty­mai vyks mu­zie­jaus sa­lė­je Se­na­ja­me ar­se­na­le.

Kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ar­cheo­lo­gai, aka­de­mi­nis jau­ni­mas, vi­si be­si­do­min­tys Lie­tu­vos prieš­is­to­re ir is­to­ri­niais lai­kais, nau­jau­siais moks­li­niais at­ra­di­mais.

Įėji­mas ne­mo­ka­mas.

Picture1

Atsakyti