Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai

Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai pradėti vykdyti nuo 2002 metų. 2002–2005 metais tyrimai buvo vykdomi įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programą. Nuo 2006 metų tyrimų vykdymas tęsiamas įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programą. Nuo 2008 metų mokinių pasiekimų tyrimų vykdymas reglamentuotas „Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos apraše“, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-3379 „Dėl mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dėl ekonominių priežasčių, 2009–2011 metų laikotarpiu nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai vykdomi nebuvo. 2012 m. nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai buvo atnaujinti. Nuo 2012 m. atnaujinus Nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, yra atnaujinamas Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas.

Nuo 2011 m. už nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų vykdymą atsakingas Nacionalinis egzaminų centras.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai – šalies mastu Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotų institucijų rengiami ir vykdomi bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir tobulinimui.

Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) tikslas – sudaryti būtinas prielaidas bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimui ir paskatinti mokinių pasiekimų vertinimo kultūros pažangą.

NMPT uždaviniai:
•    rinkti informaciją nacionalinei mokinių pasiekimų stebėsenai, naujovių planavimui ir naujovių diegimo sėkmės vertinimui;
•    vertinti ugdymo turinį ir duomenimis pagrįsti mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus;
•    parengti reikiamus įrankius (standartizuotus testus ir kt.) mokiniams ir mokytojams objektyviai įsivertinti savo darbo rezultatus;
•    parengti reikiamus įrankius (standartizuotus testus ir kt.) savivaldybių švietimo padaliniams ir mokyklų vadovams susirinkti reikiamus duomenis darbo rezultatų vertinimui ir veiklų planavimui.

2002 m. NMPT medžiaga

2003 m. NMPT medžiaga

2004 m. NMPT medžiaga

2005 m. NMPT medžiaga

2006 m. NMPT medžiaga

2007 m. NMPT medžiaga

2008 m. NMPT medžiaga

Dėl ekonominių priežasčių 2009 ir 2011 metais nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai vykdomi nebuvo. 2010 metais nacionalinis tyrimas buvo vykdytas tik iš dalies – prie tais metais vykdytų tarptautinių IEA TIMSS ir IEA PIRLS tyrimų prijungiant nacionalinio tyrimo dalį. 2010 m. NMPT medžiaga

Atnaujintuose, nuo 2012 m. vykdomuose NMPT, taikomi modernūs tyrimo metodai, kurie buvo įsisavinti vykdant ES projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“.

2012 m. NMPT medžiaga

2014 m. NMPT medžiaga

2015 m. NMPT medžiaga

Remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų, tarptautinių, kitų tyrimų duomenimis yra rengiamos švietimo problemos analizės. ŠVIETIMO PROBLEMOS ANALIZĖ – Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių ir apskričių švietimo padalinių specialistams bei plačiajai visuomenei, nušviečiantis kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Serijoje „Švietimo problemos analizė“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problėmų analizė.

 Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/177/