Lietuvių kalbos mokymo(si) išteklių sąvadas

Lietuvių kalbos mokymo turinio aprašai
 A 1 (Lūžis) http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/Luzis__.pdfA 2 (Pusiaukelė) http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/Pusiaukel%C4%97.pdfB 1 (Slenkstis) http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/Slenkstis.pdfB 2 (Aukštuma) http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/Auk%C5%A1tuma.pdfC 1 http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/C_1_apra%C5%A1as.pdfC 2 http://www.vlkk.lt/media/public/file/Svietimas/C_2_apra%C5%A1as.pdf

 

Programos, rekomendacijos, kaip taikyti lietuvių kalbos mokymo turinio aprašus
 1. Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA2297F19231
 2. Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos mokytojams. Parengė V. Stumbrienė. Vilnius: ŠAC, 2006.
 3. Gebėjimų apibūdinimas pagal įsivertinimo lentelę: Prieiga internete: http://www.lsk.flf.vu.lt/file/sivertinimas_p.pdf
 4. Ramonienė M. Valstybinės kalbos mokymo programa: I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos. Vilnius, 1997.
 1. Rekomendacinės integruotos lituanistinio švietimo programos projektas
Testų pavyzdžiai
 1. http://www.lsk.flf.vu.lt/file/A1_pavyzdys_1_1_1_1.pdf
 2. http://www.lsk.flf.vu.lt/file/A2_pavyzdys_1_1_1.pdf
 3. http://www.upc.smm.lt/svietimas/vkm/testai/?id=1
 4. http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/lietuviu-kalbos-testai/lietuviu-kalbos-testas-a2-lygis
 5. http://www.lsk.flf.vu.lt/file/B1_pavyzdys_1_1_1.pdf
 6. http://www.lsk.flf.vu.lt/file/B2_pavyzdys_1_1_1.pdf
 7. http://www.upc.smm.lt/svietimas/vkm/testai/?id=2
 8. http://www.upc.smm.lt/svietimas/vkm/testai/?id=3
 9. Pasirenk egzaminams pats: ką svarbu žinoti laikantiesiems valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus / sudarė R. Totoraitis, G. Jurgutavičiūtė, R. Šavareikaitė. Vilnius, 2006.

 

Vadovėliai, pratybos, žodynai (leidiniai)

1.

Babickienė Z., Bareikytė A. Lithuanian Pictoral Dictionary / Lietuviškas paveikslėlių žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Babickienė Z., Bareikytė-Čižikienė A. Lithuanian Language Picture Dictionary / Lietuvių kalbos paveikslėlių žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2009.
Paveikslėlių žodynas norintiems mokytis lietuviškai – juo gali naudotis ir pradedantieji, ir jau mokęsi, bet norintys geriau išmokti kalbos. 13 stambių teminių grupių suskirstytos į smulkesnius pogrupius, apimančius įvairius tikrovės daiktus bei reiškinius. Žodžiai susisteminti pagal kalbos dalis. Jie atrinkti pagal vartojimo dažnumą bei remiantis užsieniečių mokymo praktika. Žodyne iliustruotai pateikta įvairių veiksmų, daiktų savybių ir ypatybių, reiškinių tarpusavio padėtį bei daiktų santykius įvardijančių pavadinimų.
2. Janavičienė J., Muraškienė Ž. Kalbame lietuviškai: / mokomoji priemonė su kompaktine plokštele/. 2-as leid. Klaipėda: Druka, 2003.
Vadovėlis skirtas kitakalbiams, kurių gimtoji kalba yra rusų kalba. Jį sudaro 30 pamokų, kurios apima pagrindines veiklos sferas. Kiekvienoje pamokoje pateikiama naujų žodžių reikšmė. Knyga turi 6 priedus: valgiaraštis ir maisto produktai, bendravimas, naudingi žodžiai ir frazės, keletas patarlių ir liaudies dainų, gramatinės lentelės, pavartotų pagrindinių veiksmažodžių formų sąrašas.Pagrindiniai kiekvienos pamokos tekstai įrašyti į kompaktinę plokštelę.

3.

Džežulskienė J. Lietuvių kalba kitakalbiams: vadovėlis (su CD). Kaunas: Technologija, 2005.
Vadovėlis tiems, kurie pasiekę pramokusiųjų (pradedančiųjų) lygį ir toliau siekia laisvai bei taisyklingai bendrauti, skaityti, rašyti lietuviškai. 10 pamokų aktualiomis temomis, šiuolaikiniai tekstai, suprantamai ir glaustai pateikti gramatikos pagrindai, įvairios klausymo, skaitymo kalbėjimo ir rašymo užduotys.

4.

Kaip supratote? Parengė I. Raščiuvienė. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2001.
Leidinyje pateikiamos užduotys padės skaityti, klausyti ir suprasti, pagal jas galima mokytis paklausti, atsakyti ar pasikalbėti. Užduotis galima naudoti daugelyje mokymo situacijų, įvairiuose kontekstuose, skirtingo kalbos mokėjimo lygio grupėse.

5.

Kruopienė I. Ištark…: taisyklingos tarties mokomoji knyga su CD. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
Ištark… – taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti lietuvių kalbos tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Mokomąją knygą sudaro 14 skyrių, priedai ir garso įrašai. Skyrių pradžioje trumpi teoriniai komentarai apie garsų savybes, tarimo ypatumus, fonetikos ir kirčiavimo dėsnius. Visi teiginiai iliustruojami pavyzdžiais. Prieduose pateikiami užduočių atsakymai ir klausomieji tekstai. Kirčiavimo žodynėlis padės taisyklingai sukirčiuoti 2500 dažniausių ir retesnių knygoje vartojamų žodžių.

6.

Leonavičienė V. Lietuvių kalba kitakalbiams. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010.
Mokymo priemonėje pateikiamos penkios pamokos, skirtos studentams, pradedantiems studijuoti lietuvių kalbą. Pamokos sudarytos remiantis komunikaciniu svetimųjų kalbų dėstymo principu: mokoma žodyno, svarbiausių komunikacinių intencijos raiškos būdų, pateikiama autentiškų tekstų, įvairiausių pratimų.

7.

Neseckienė I., Prosniakova H., Skripkienė R. Perženk slenkstį. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
Knyga skiriama kitakalbiams jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems lietuvių kalbos kaip negimtosios. Knygą sudaro trys dalys: trumpas lietuvių kalbos žinynas, kuriame pateikiami pagrindiniai gramatikos dalykai; paveikslėlių žodynas, kuriame žodžiai aiškinami paveikslėliais, o bendravimo situacijos – dialogų pavyzdžiais; lietuvių-rusų-lenkų-anglų kalbų žodynas.

8.

Norkaitienė M., Šepetytė R., Šimėnaitė Z. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Žodyne pateikta apie 8 000 žodžių ir žodžių junginių, 280 iš jų (jų reikšmių) iliustruoti. Žodžiai ir jų vartojimo pavyzdžiai kirčiuoti. Norint paaiškinti kirčiavimą, į žodyną įtraukta ir Lietuvos miestų, upių vardų. Žodyno pabaigoje daug naudingų priedų. Rodyklė (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–lenkų–rusų k.) padės geriau suprasti lietuvių kalbos žodžius.

9.

Pakerys A., Pupkis A. Lietuvių kalbos bendrinė tartis: kompaktinės plokštelės tekstai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
Knygelėje ir kompaktinėje plokštelėje pateikiamas sisteminis lietuvių kalbos bendrinės tarties kursas, pratimais parodoma, kaip tarti bendrinės kalbos garsus.

10.

Pigagienė O. Lietuva: 200 klausimų ir atsakymų. Kaunas: Šviesa, 1999.
Knyga kitakalbiams, laikantiems valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios, antrosios ir trečiosios kategorijos egzaminą, ir tiems, kurie rengiasi laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Klausimai ir atsakymai fragmentiškai supažindina su Lietuvos istorija, politika, geografija, ekonomika, kultūra ir kt. Lietuviški tekstai sukirčiuoti, po jų pateikiamas žodynėlis lenkų ir rusų kalbomis.

11.

Pribušauskaitė J. Susipažinkime: grupavimo testas. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2001.
Šiuo testu tikrinamas kalbos vartojimas (gramatika ir žodynas), gebėjimas suprasti skaitomus tekstus ir bendrauti raštu. Testas siejamas su komunikacinio mokymo tikslais: žodžiai ir sakiniai parinkti tokie, kurių prireikia kasdienėje gyvenimo situacijoje, tekstai autentiški, tik šiek tiek palengvinti. Išskirsčius besimokančiuosius į grupes remiantis šio testo rezultatais, galima veiksmingiau mokyti tų kalbos dalykų, kurių jie visai nemoka, arba pakartoti tuos, kuriuos moka netvirtai.

12.

Pribušauskaitė J., Bagdonavičienė D. Skaitome lietuviškai. Vilnius: Pradai, 1998.
Tekstų rinkinys pradedantiesiems.

13.

Prosniakova H., Stumbrienė V., Vilkienė L. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка. Vilnius: Homo liber, 2004.
Knygoje pateikti 365 dažnai vartojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai, jų vertimas į rusų kalbą bei tų veiksmažodžių formų sistema: asmenuojamosios ir neasmenuojamosios formos, linksnių valdymas bei valdymo atvejus parodantys sakinai ir jų vertimas; priešdėliai, kuriuos dažniausiai prisijungia aptariamas veiksmažodis, priešdėlinės vartosenos pavyzdžiai ir jų vertimas.Ši knyga skiriama tiems, kurie supranta rusiškai ir mokosi lietuvių kalbos.

14.

Ramonienė M., Vilkienė L. Po truputį: lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems su CD. Mokinio knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1998.

15.

Ramonienė M., Vilkienė L. Po truputį: lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. Pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Baltos lankos, 1998.

16.

Ramonienė M., Vilkienė L. Kompaktinis diskas Po truputį. Vilnius: Baltos lankos, Elektroninės leidybos namai, 2001.

17.

Ramonienė M., Vilkienė L. Po truputį: lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems su CD. Mokinio knyga. Pataisytas leid. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

18.

Ramonienė M., Vilkienė L. Po truputį: lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. Pratybų sąsiuvinis. Pataisytas leid. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

19.

Ramonienė M., Vilkienė L. Po truputį: lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems. Mokytojo knyga. Pataisytas leid. Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Vadovėlis skiriamas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, tiks taip pat ir tiems, kurie jau anksčiau buvo pradėję, bet nepakankamai gerai išmokę vartoti kalbą. 3 vadovėlio knygos – mokinio knyga su kompaktine plokštele, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga – padės išmokti šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyvenimo situacijose. Vadovėlis apima 15 pamokų, susidedančių iš klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo. 5, 10 ir 15 kartojimo pamokose pateikiamas ir testas. Žodynas pristatomas paveikslėliais, kad nereikėtų vertimo. Rašymo mokoma kartu su gramatika, leksika, rašytinės kalbos ugdymas siejamas su kitomis kalbinės veiklos rūšimis: kalbėjimu, skaitymu, klausymu.

20.

Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu. Jos adresatas – įvairių lygių, bet labiausiai – pažengusiųjų ir mokančiųjų lietuviškai lygio besimokantieji, kurie jau geba bendrauti lietuviškai, bet stokoja bendro gramatinės sandaros vaizdo. Tačiau gramatikoje naudingos informacijos galės rasti įvairių lygių besimokantieji: tiek pažengusieji ar mokantieji lietuviškai, tiek ir pradedantieji. Pateikiama nemažai lentelių, pavyzdžių, žodžių ir formų sąrašų (dauguma sąrašų nėra baigtiniai).

21.

Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Perleista pataisyta ir papildyta Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Tai funkcinė lietuvių kalbos gramatika, kur taikomas labiau komunikacinis nei struktūrinis požiūris į lietuvių kalbos gramatikos mokymąsi. Ši knyga skirta kalbos vartotojams, kalbėtojams ir rašantiems tekstus, kuriantiems kalbą, ji padės norimai reikšmei parinkti tinkamos raiškos būdus.

22.

Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Practical Grammar of Lithuanian. Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Tai į anglų kalbą išversta M. Ramonienės ir J. Pribušauskaitės Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Ši knyga skirta tiems, kurie mokosi lietuvių kalbos gramatikos norėdami išmokti bendrauti.

23.

Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Практическая грамматика литовского языка. Vilnius: Baltos lankos, 2014.
Tai į rusų kalbą išversta M. Ramonienės ir J. Pribušauskaitės Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Ši knyga skirta tiems, kurie mokosi lietuvių kalbos gramatikos norėdami išmokti bendrauti.

24.

Sisteminis lietuvių – rusų kalbų žodynas mokyklai. Parengė J. Paulauskas, S. Steponavičienė., J. Kardelytė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
Žodyno pradžioje pateikiamas visų skyrių ir juose esančių grupių pavadinimų sąrašas, pabaigoje – abėcėlinė lietuviškų žodžių rodyklė su skyrių ir grupių, kur jie pateikiami, aiškinami ir iliustruojami, numeriais. Beveik visi lietuviški žodžiai kirčiuoti. Prie veiksmažodžių bendraties rašoma esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens forma.

25.

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius, 2001.

26.

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos. Mokytojo knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002

27.

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos. 2 kompaktinės plokštelės. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
Nė dienos be lietuvių kalbos skiriamas ir jaunesniems, ir vyresniems įvairių profesijų žmonėms, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Šis vadovėlis padės pasiekti Pusiaukelės kalbos mokėjimo lygį. Mokytojo knygoje pateikti užduočių atsakymai. Mokinio knygoje yra 12 pamokų. Kiekviena pamoka susideda iš pokalbių; žodyno; gramatikos; gramatikos, žodyno ir kalbėjimo užduočių; klausymo ir skaitymo. Knygos gale pridedamos gramatikos lentelės, vadovėlyje mokomų veiksmažodžių pagrindinių formų sąrašas, daiktavardžių sąrašai.

28.

Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai (lietuvių, anglų k.). Vilnius: Homo liber, 2002.

29.

Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Vilnius: Tyto alba, 2008.
Knygoje pateikiama išsami informacija apie 365 dažnai lietuvių kalboje vartojamus veiksmažodžius: pagrindinės veiksmažodžių formos, asmenuojamosios ir neasmenuojamosios veiksmažodžių formos, veiksmažodžių valdomi linksniai, priešdėliai, kuriuos dažniausiai prisijungia aptariami veiksmažodžiai.Veiksmažodžių reikšmės ir veiksmažodžių vartosenos pavyzdžiai išversti į anglų kalbą.

30.

Temčinas S. Lietuvių kalba dialoguose. Vilnius, 2016.
Mokymo priemonė skirta rusakalbiams asmenims. Ji remiasi unikaliu S. Temčino mokymo metodu, leidžiančiu per labai trumpą laiką pramokti lietuvių kalbos pagrindus ir toliau savarankiškai gilinti lietuvių kalbos žinias.

31.

Vaišnorienė E. Po vienu stogu: lietuvių kalbos mokomoji medžiaga. Vilnius, 2006.
Leidinys skirtas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, šiek tiek kalbantiems lietuviškai ar siekiantiems įtvirtinti bei papildyti įgytas žinias. Medžiaga suskirstyta pamokomis, kurių kiekviena prasideda dialogais. Dialogai pateikiami schematizuotai, su galimais atsakymais, kuriuos galima rinktis, keisti, papildyti. Leidinyje yra nemažai tekstų, lavinančių skaitymo, kalbėjimo bei gramatikos įgūdžius, paveikslėlių, skirtų plėsti ir įtvirtinti žodyną.

32.

Žukienė R. Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2013.
Leidinyje nagrinėjamos šešios sėkmingai komunikacijai lietuvių kalba būtinos temos. Jos atskleidžiamos per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas praktines bei kūrybines užduotis. Šioje knygoje skaitytojas taip pat ras nesudėtingų skaitymo ir klausymo užduočių, padėsiančių įtvirtinti teorines žinias.
Knyga orientuota į trumpą pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Mokymo medžiaga sudaryta taip, kad pabaigus mokymo kursą būtų pasiektas pradedančiojo lietuvių kalbos vartotojo lygmuo (A1).

33.

Žulienė V. Lietuvių kalbos pratybos kitakalbiams. Kaunas: Technologija, 2000.
Knyga yra skirta angliškai, prancūziškai ir rusiškai kalbantiems I kurso studentams užsieniečiams. Jos tikslas – išmokyti susikalbėti, plėsti žodyną, ugdyti žodžių formų taisyklingo vartojimo įgūdžius. Leidinio pabaigoje yra vartojamų žodžių ir gramatikos terminų žodynėlis lietuvių–anglų–prancūzų–rusų kalbomis.