Straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengti  keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis. Jų tikslas – pristatyti lituanistinio švietimo srityje dirbantiems pedagogams ir specialistams Lietuvoje ir užsienyje, tėvams, turintiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, pagalbinę metodinę medžiagą, analizuojančią aktualius lituanistinio švietimo ir jo organizavimo klausimus.

Straipsnyje „Lituanistinio ugdymo organizavimo patirtis“ pateikiama Vilniaus Naujamiesčio mokyklos, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos, lituanistinių mokyklų Švedijoje ir Airijoje lituanistinio švietimo geroji patirtis: atskleidžiami svarbiausi veiksniai, lemiantys užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių vaikų ugdymo(si) daugiakalbėje aplinkoje sėkmę, pateikiamos ugdymo(si) strategijų, metodų idėjos, padėsiančios palengvinti kultūrinę ir socialinę vaikų integraciją.

Straipsnyje „Lituanistinio švietimo galimybės Lietuvoje ir užsienyje“  pateikiama aktuali informacija Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, grįžusiems ar atvykusiems gyventi į Lietuvą arba ketinantiems išvykti ar gyvenantiems užsienyje, apie ikimokyklinio ir mokyklinio vaikų lituanistinio švietimo galimybes.

Straipsnyje „Motyvacijos mechanizmai asmenybiniam ir tautiniam identitetui suvokti“ analizuojami augančio žmogaus savęs suvokimo įvairiais amžiaus tarpsniais ypatumai ir kiti psichologiniai aspektai, adaptavimosi naujoje aplinkoje sunkumai, sociokultūrinės aplinkos įtaka, tautinės sąmonės ugdymas, motyvacija ir poveikis asmenybės ir tautinio identiteto formavimuisi.

Straipsnyje „Tautinis identitetas ir tarpkultūrinio ugdymo iššūkiai“ aktualizuojami tautinio identiteto ir tarpkultūrinės kompetencijos, kuri padeda žmogui įsisąmoninti savo kultūrinį tapatumą ir tos šalies, kurioje jis gyvena, ugdymo bei kalbinės aplinkos įtakos klausimai, svarstoma, kas  trukdo ir kas gali padėti vaikui adaptuotis naujoje kultūroje, aptariami mokyklai ir mokytojams  kylantys iššūkiai, pateikiamos rekomendacijos pedagogams, kaip padėti vaikui integruotis į socialinę aplinką.

Meilė Čeponienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) veiklos vadovė

Straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

 

Atsakyti