Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė dalyvavo pirmajame Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavime

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė balandžio 29 d. – gegužės 1 d. lankėsi Osle, kur dalyvavo pirmajame Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavime „Ugdymo proceso turtinimas kūrybiškumu ir edukacinėmis naujovėmis“. Jo metu išrinkta Norvegijos lituanistinių mokyklų veiklą koordinuosianti švietimo taryba, kuri, pasak ministrės, itin svarbi šios šalies lituanistinių mokyklų stiprinimui bei glaudžiam bendradarbiavimui su Lietuva.

„Lituanistinė mokykla visame pasaulyje – tautiškumo židinys – atlieka kilnią misiją. Ji padeda lietuviams išsaugoti kalbą, tradicijas, papročius jų gyvenamuosiuose kraštuose. Džiaugiuosi, kad Norvegijos lietuviai, viena iš gausiausių mūsų tėvynainių diasporų Europoje, nuoširdžiai rūpinasi lituanistinių mokyklų puoselėjimu, jose dirbančių mokytojų kompetencija bei gerove, siekia ugdymo lietuvybės dvasia kokybės, o dabar dar ir imasi kurti šiuolaikiško lituanistinio švietimo modelį“, – kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienės.

Suvažiavime dalyvavo keliasdešimt mokytojų. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pristatė ministerijos vykdomos lituanistinio švietimo užsienyje politikos aktualijas: ugdymo turinio stiprinimą, pagalbą mokytojams, lituanistinių mokyklų bendruomenių stiprinimą. Suvažiavimo dalyviai svarstė tema „Kas man yra Lietuva?“, diskutavo, kaip į lituanistinių mokyklų veiklą labiau įtraukti mokinių tėvus, kaip įdomiai vesti pamoką, dalijosi gerąja patirtimi.

Per suvažiavimą pristatyta Norvegijos lituanistinių mokyklų patirtis, Marija Mendelė-Leliugienė, dailės terapijos taikymo ugdyme Lietuvoje pradininkė, skaitė pranešimą apie dailės terapijos taikymo ugdyme galimybes, vaiko kūrybiškumo ir saviraiškos palaikymą, o mokytojos iš Šiaulių su kolegoms dalijosi įžvalgomis apie socialinės ir kūrybiškumo kompetencijos, tautiškumo ugdymą.

Vizito Norvegijoje metu švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė taip pat apsilankė Oslo lituanistinėje mokykloje „Gintaras“, dalyvavo Norvegijos lituanistinių mokyklų mokinių 10-ojoje raiškiojo skaitymo popietėje.

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama politiką užsienyje gyvenančių lietuvių lituanistinio švietimo srityje, siekia padėti lietuvių bendruomenėms išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, identitetą, palaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuva.

Kiekvienais metais Lietuvos biudžeto lėšos, skiriamos lietuviškų mokyklų užsienyje ugdymo proceso organizavimui, lituanistinių projektų įgyvendinimui, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, naujų mokymo priemonių rengimui, plečia galimybes mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją, jos kultūrą.

Švietimo ir mokslo ministerija kasmet remia ir neformalųjį lituanistinį švietimą – dalyvaudamos konkurse lietuviškos mokyklos užsienyje gali gauti finansavimą vaikų ir jaunimo stovykloms, mainams, informacinių leidinių leidimui ir kt. Šiemet Norvegijos lituanistinių mokyklų neformaliojo švietimo projektams skirta beveik 15 tūkst. eurų.

Pastaraisiais metais Norvegijoje sparčiai auga lietuviškų savaitgalinių mokyklų ir jas lankančių mokinių skaičius. Šiuo metu šalyje veikia 12 savaitgalinių lituanistinių mokyklų, dar 2 planuojama atidaryti. Mokyklas lanko daugiau kaip 420 mokinių, jose dirba 54 mokytojai.
Logo-SMM

Atsakyti