Daiva Narbutienė apie unikalų, vienintelį iki šiol žinomą pasaulyje egzempliorių

1997 m. tuometinės Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rezerviniame fonde buvo surastas šešių leidinių konvoliutas, į biblioteką patekęs po Antrojo pasaulinio karo rengtų ekspedicijų Karaliaučiaus krašte. Ketvirtasis šio konvoliuto aligatas (spausdinta knyga, įrišta į vieną tomą su kitais leidiniais) – lenkų raštijos veikėjo, protestantiškos literatūros leidėjo Jano Seklucjano (apie 1510–1578) parengtas 16 p. katekizmas Katechismu text prosti dla prostego ludu, 1545 m. lenkų kalba išėjęs Karaliaučiuje, Hanso Weinreicho spaustuvėje.

Šio leidinio egzempliorius yra unikalus, vienintelis iki šiol žinomas pasaulyje. Leidinys svarbus ne tik Lenkijos spaudos paveldo paminklas, bet ir reikšmingas Lietuvos kultūros istorijos liudijimas: dar 1929 m. norvegų kalbotyrininkas Ch. Stangas išaiškino, jog pirmõsios spausdintos knygos lietuvių kalba – 1547 m. toje pačioje spaustuvėje išėjusio Martyno Mažvydo (apie 1510 – 1563) Katekizmo – vienas iš pagrindinių šaltinių – būtent J. Seklucjano katekizmas. Lenkų ir vokiečių kultūros istorikų liudijimais, šis konvoliutas su unikaliu J. Seklucjano leidinio egzemplioriumi, turinčiu kito žinomo lenkų protestantiškosios literatūros kūrėjo ir leidėjo – J. Seklucjano varžovo – Jano Maleckio (apie 1490–1567) ranka atliktus taisymus, prieš karą buvęs Prūsijos valstybiniame archyve Karaliaučiuje (Preussisches Staatsarchiv in Königsberg). Be to, lietuvių kunigas M. Mažvydas, rašydamas vieną iš knygos dalių – katekizmą, taip pat naudojosi ir lenkiškuoju 1546 metų katekizmu, parengtu J. Maleckio, kurio marginalijos yra išlikusiame J. Seklucjano katekizmo egzemplioriuje.

Įrišas – vėlyvas (pirma XX a. pusė). Tai liudija paprasta įrišimo technika ir marmurinio popieriaus viršeliai. Ant konvoliuto nugarėlės likusi lipdės dalis su skaičiais 78, apačioje – II. Galima manyti, jog nuplyšusi lipdės dalis buvo su F.W. Neumanno – vokiečių mokslininko, mačiusio šį egzempliorių, – nurodytu skaičiumi: 4. Be to, ir knygoje išlikę antspaudai liudija tą pačią visų tyrinėtojų nurodomą saugojimo vietą – Preussisches Statsarchiv in Königsberg.

Marginaliniai įrašai rudu rašalu: virš antraštės SIMPLEX TEXTUS, [14] p. viršutinėje eilutėje nubrauktas spausdintas žodis iest ir užrašyta będzie (atlikta J. Maleckio ranka).

Po Antrojo pasaulinio karo šis J. Seklucjano katekizmas buvo laikomas dingusiu: jokie istoriografijos šaltiniai nenurodė šio egzemplioriaus likimo.

2002 m. konvoliutas restauruotas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (restauratorė – Gražina Smaliukienė), išsaugant senąjį įrišą.

Youtube_Logo_mini