Nepriskirta

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Vaikų literatūros takais takeliais…“

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją, skirtą Profesoriaus Vinco Aurylos 95-mečiui paminėti.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokslo įstaigų ir bibliotekų darbuotojai bei kiti asmenys, norintys pasidalinti mintimis apie  profesorių Vincą Aurylą bei jo nuveiktus darbus ar aptarti vaikų ir jaunimo literatūros, egzodo vaikų literatūros, skaitymo ir mokymo klausimus, literatūros didaktikos  problemas ir idėjas filologinių, edukacinių, dalykų didaktikos aktualijų  bei inovacijų kontekste.
Plačiau…

Paskelbti pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai

Liepos 19 dieną  paskelbti pagrindinės sesijos chemijos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) ir pakartotinės sesijos biologijos, chemijos, geografijos ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijų rezultatai. Plačiau…

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) I dalies pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) II dalies pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/34/

2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje

2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje

  Rezultatai savivaldybėse Rezultatai skirtingo tipo mokyklose Rezultatai mokyklose Rezultatai profesinėse mokyklose
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF PDF PDF

2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistinės analizės

Lietuvių kalba ir literatūra PDF

 

Informacijos šaltinis: www.nec.lt

 

 

Kūrybingų mokslo metų!

rugsejis-1-2017

Įvyko Metų paskaita lituanistams

SAMSUNG CAMERA PICTURES

This gallery contains 19 photos.

Biblioterapijos rūšys

Pagal taikymo tikslą, biblioterapijoje išskiriamos klinikinė, reabilitacinė ir asmenybės vystymo rūšys. Remiantis kita klasifikacija, biblioterapijos taikymas gali remtis vien skaitymu arba skaitymu ir interakcija, tai yra kažkokiais papildomais teksto analizės metodais, dalinantis mintimis apie perskaitytą tekstą. Šie metodai taikomi ne tik siekiant gydymo ir sveikatinimo.
Plačiau…

Astrid Lindgren: garbinga dama, gyvenusi ir rašiusi ne itin rimtai

„Gyventi pratinantis prie mirties“. Šitaip sakė moteris, kurios laidotuvėse dalyvavo ne tik pasaulio elitas, bet ir mergaitė, vedina baltu arkliu (tokį turėjo jos garsioji herojė Pepė Ilgakojinė). Toks buvo paskutinis Astrid Lindgren noras.
Plačiau…

Mokslo ir žinių diena

Mokslo ir žinių diena – šurmulinga šventė ir susikaupimo akimirka prieš didelį darbą.
Mokslo metų pradžia kiekvieną iš mūsų įkvepia naujoms idėjoms.
Nuoširdžiausiai sveikiname Kolegas, mokinius, mokinių tėvus – visus, kam svarbūs ugdymo(si) klausimai.
Plačiau…

Aras Lukšas. Juozas Keliuotis tarp KGB girnų

„A­tro­do, kad vi­si ke­liai man užb­lo­kuo­ti. Nė vie­na kryp­ti­mi ne­ga­liu krus­te­lė­ti. Vi­sur pa­sta­ty­ti cer­be­riai, ku­rie uo­liai sau­go kiek­vie­ną ta­ke­lį. Tad nie­ko ki­to ne­lie­ka, kaip už­si­da­ry­ti sa­vo kam­ba­rė­ly ir ra­šy­ti, kas tik į gal­vą at­eis. Ki­taip ga­liu tik iš pro­to iš­ei­ti.“ Šiuos žo­džius J. Ke­liuo­tis kny­go­je „Ma­no au­to­biog­ra­fi­ja“ įra­šė su­grį­žęs į Tė­vy­nę po an­tro­jo įka­li­ni­mo.
Plačiau…